HAMR, T. Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Diplomové práce s názvem "Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků" byla zadána a prakticky realizována výrobní firmou AUTOMOTIVE LIGHTING Jihlava. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na průměrné úrovni. Student pracoval samostatně, konzultací s vedoucím práce se účastnil po vzájemné domluvě. Teoretická část práce je zpracována s větším důrazem na přípravu mikrovýbrusů a analýzu defektů pomocí mikrovýbrusů, komplexněji mohla být zpracována metodika hodnocení kvality osazených DPS. Praktická část byla splněna v rámci technických možností. Literatura včetně norem byla během řešení používána. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Zatloukal, Miroslav

Pan Bc. Tomáš Hamr zpracoval diplomovou práci na téma Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků a to ve spolupráci s firmou Automotive Lighting Jihlava. V první části diplomant uvádí základní možnosti zkoušení desek plošných spojů s ohledem na možné problémy během reálného provozu. Tato část práce by měla být zaměřena na testovací systémy v praktické části práce. Jsou zde některé nepřesnosti, např. v Tab.4 jsou stejné úhly uvedeny pro smáčivý i pro nesmáčivý povrch, pro transport iontů asi není nejvhodnější uvádět pohyb Cu iontů (lepší např. Ag ?). Migrační procesy v reálném prostředí jsou především závislé nejen na přítomnosti vody, ale především na množství a typu zbytkových nečistot po výrobním procesu – tento parametr není uváděn ani v praktické části. V praktické části diplomant posuzuje kvalitu neosazených desek plošných spojů, jak z vlastní výroby, tak od externích dodavatelů. K využití desek vlastní výroby (podle postupu uvedeného v práci) mám výhrady, protože tak definovaný proces ( vyfrézované vodivé cesty?) není zárukou reprodukovatelné kvality. Základem pro objednání desek plošných spojů u externích dodavatelů je přesná specifikace materiálu, požadovaných přesností, zbytkových nečistot. Tento zadávací parametr v práci postrádám. Platí to i pro osazení desky plošných spojů. V práci jsou uvedeny testy osazených i neosazených desek plošných spojů s jejich výsledky je možno souhlasit, jen u pozorování oteplení pomocí termokamery by bylo potřebné uvést proudové zatížení, nejen 12 V napájení. V závěru diplomant pouze shrnuje některé výsledky, ale postrádám to nejdůležitější-metodiku posuzování kvality, zadávací podmínky se specifikací požadavků přejímací podmínky od dodavatelů atd. Práce po formální stránce je přehledná, bez pravopisných chyb. Jen stavba vět je v některých případech poněkud nezvyklá. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 120228