VELÍM, M. Defektoskopie s využitím RTG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání diplomové práce "Defektoskopie s využitím RTG" vycházelo z potřeby výrobní firmy ALPS ELECTRONICS a praktická část tam byla z větší části realizována. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Byl samostatný při řešení práce. Práce je zpracována přehledně a formálně správně. Literatura byla během řešení používána včetně vybraných norem. Zadání bylo splněno v plném rozsahu v rámci technických možností. Předpokládá se využití těchto teoreticko-praktických poznatků i rozšíření technologických aplikací v rámci kontrolního procesu firmy. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Ondřej, Šimeček

- Formální zpracování práce (9/10b) Práce je sestavena logicky a srozumitelně. Občasné chyby v textu se vyskytují, ale nejsou vážné a nepůsobí rušivě. - Splnění zadání (19/20b) Jednotlivé analýzy byly provedeny a přehledně zpracovány dle zadání. - Odborná úroveň práce (45/50b) Student se zabýval problematikou s praktickým přínosem pro spolupracující společnost ALPS Electric Czech. Práce obsahuje podrobné představení možností 2D a 3D snímání objektů. Oceňuji zpracování kapitol, které se zabývají analýzou elektronických podsestav, které dokazují možnosti detekce i méně kontrastních materiálů. - Interpretace výsledků a jejich diskuse (16/20b) Některá zjištění jsou brána jako konstatování a mohly být více okomentovány v závěru. Oceňuji aktivní přístup studenta při analýze. Na základě průběžných výsledků bylo možno zadání práce postupně rozšiřovat a upřesňovat.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 120229