ŠVÉDA, M. Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání diplomové práce "Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty" částečně vycházelo z potřeb praxe, zejména firem zabývajícími se pájením součástek s nižšími teplotní odolnostmi. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se pravidelně účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Při řešení diplomové práce byl student samostatný, prokázal vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Práce je zpracována přehledně a formálně správně. Literatura byla během řešení používána. Zadání diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu a v mnohých směrech překročeno. Výstupy z diplomové práce budou dále analyzovány a zkoušky vlastností SnBiX pájecích past dále pokračovat. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Zatloukal, Miroslav

Pan Miloš Švéda zpracoval diplomovou práci na téma Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty. Tématika využití nízkoteplotních pájecích past, resp. pájek je v poslední době velmi aktuální a to především s nutností zpracovávat speciální materiály a elektronické prvky. Využití „klasických“ bezolovnatých pájecích past může u nich výrazně snížit spolehlivost. Diplomant v teoretické části se stručně zabýval popisem pájecích systémů s obsahem bizmutu, jejich základními vlastnostmi a použitím pájecích slitin. Dále jsou uvedeny systémy testování zapájených spojů a to jak mechanické, tak elektrické. V této části by mohly být podrobněji rozebrány vlastnosti základních plátovaných materiálů (název lamináty není nejvhodnější), především jejich teplotní vlastnosti( Tg ) apod. Vlastní práce je velmi obsažná a ukazuje, že diplomant věnoval zpracování tématiky hodně času. Vlastní výsledky jsou zpracovány ve formě tabulek, sloupcových grafů. Dále jsou uvedeny pečlivě provedené výbrusy, snímky intermetalických vrstev a jejich složení. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty mechanické odolnosti zapájených součástek, ale interpretace pro čtenáře je poněkud problematická, řešením by bylo zjednodušení tabulek s hodnocením. Práce působí velmi dobrým dojmem, po formální stránce je velmi kvalitně provedená. Určité výhrady mám k názvům kapitol a popisu tabulek, kde název by měl popisovat obsah bez nutnosti listování v práci. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako VÝBORNOU.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 120232