KUTHAN, J. Vliv teploty na parametry lithium - iontových článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Máca, Josef

Pan Bc. Jiří Kuthan zpracoval diplomovou práci na téma Vliv teploty na parametry Lithium – iontových článků. Student připravil elektrody ze dvou nejčastěji používaných anodových materiálů a provedl měření vlastností v kladných a záporných teplotách. Pan Kuthan docházel do laboratoří ve dvou vlnách a to na začátku semestru a pak v poslední třetině. V laboratoři pracoval pečlivě a samostatně. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretického úvodu a praktického řešení. Teoretický úvod rozebírá lithium iontové akumulátory a procesy probíhající v akumulátoru při různých teplotách. V praktické části vyhodnotil naměřená data a sestrojil grafy. Diskuze nad změřenými výsledky by si zasloužila více pozornosti. V práci se vyskytují chyby hlavně z formálního hlediska a je cítit, že práce byla psána v hraničním termínu. Předložená diplomová práce splňuje všechny body zadání a i přes přítomné nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Sedlaříková, Marie

Úkolem diplomové práce Bc. Kuthana bylo zjistit, jak ovlivňuje teplota kapacitu a cyklovatelnost lithno-iontových akumulátorů. Diplomová práce má 61 stran, z toho 37 stran je věnováno teorii lithno-iontových akumulátorů, jejich historii, použití a jednotlivým komponentám článku. Zajímavá je kapitola 5, kde se pan Kuthan věnuje vlivu teploty a vlivu proudu na jednotlivé části lithno-iontových akumulátorů, na elektrody, elektrolyt i separátor. V kapitole 9 uvádí pan Bc. Kuthan cíl práce, který se mírně liší od zadání. Cílem je porovnání vybraných elektrodových materiálů 280H a LTO v závislosti na teplotě. Praktická část práce začíná od kapitoly 10. Dobře je popsána příprava elektrod a také cela, do které byly vloženy měřené elektrody. Zhodnocení naměřených výsledků obvykle bývá uvedeno před závěrem práce, tady jsou výsledky shrnuty v kap. 11 „Závěr“ práce. K práci mám několik dotazů, které však příliš neovlivňují celkový přínos práce. Práce je zajímavá a má dobrou grafickou úroveň. Doporučuji přijmout práci k obhajobě

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 120233