BURIAN, T. Apodizace Braggových vláknových mřížek vyráběných UV expozicí přes fázovou masku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Urban, František

V práci diplomant provedl simulační výppočty, zvolil a základními experimenty ověřil použitelnost dvou metod dosažení moaré. Tímto výsledkem splnil požadavek zadání. Rozsahem a teoretickou částí práce splňuje očekávání. Diplomant se řídil pokyny vedoucího práce a samostatně pracoval s doporučenou literaturou i na simulacích a následných experimentech. Ve své práci se však dostával do časových skluzů, které se mu nepodařilo plně eliminovat. To se výsledku projevilo negativně v objemu experimentální práce, v kvalitě vyhodnocování simulací i experimentů i v kvalitě technické zprávy. Přesto diplomant svou prací provedl základní ověření apodizační metody moaré a potvrdil tak její přínosnost a výsledky jeho práce jsou, s opatrností ke zjevným chybám v technické zprávě, využitelné v dalších postupech.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Hejátková, Edita

Práce pana Tomáše Buriana je prezentována na 62 stranách textu a v 6 přílohách výsledků simulací a experimentů. Ve své teoretické části se zabývá principy Braggových vláknových mřížek a možnostmi jejich výroby, principy apodizace mřížek a moaré metodou expozice apodizované mřížky. V praktické části je v práci prezentována řada simulací vlastností mřížkových struktur apodizovaných metodou moaré a jsou uvedeny výsledky experimentálních expozicí mřížek, které vykazují zlepšení vlastností oproti neapodizovaným strukturám. Technická zpráva popisuje přehledně teorii mřížek a jejich výroby avšak poněkud stručně pojednává o simulacích, přípravě a vyhodnocení experimentů. To považuji za újmu na srozumitelnosti práce i na aplikovatelnosti jejich výsledků. Práce v některých svých částech obsahuje také poměrně vysoké procento chyb a překlepů. Jen ve stati 11. Závěr jsem napočítala 10 chyb a překlepů. Práce z tohoto hlediska jistě vyžadovala více pozornosti, než jí autor věnoval. Matoucí jsou takové zjevné chyby jako např. totožný popis dvojic obrázků 10.5 a 10.7, 10.6 a 10.8. Existují také nesoulady mezi tabulkami a obrázky v textu práce a v přílohách. Z příliš stručného popisu statického režimu zápisu moaré mřížky mám také pochybnost, jestli byl autorův postup expozice zvolen korektně. V simulacích vlastností moaré mřížek práce ukazuje zajímavé výsledky pro nesymetrické apodizace, chybí však relevantní komentář. Diplomant v práci nepochybně projevil inženýrské schopnosti, avšak výše zmíněné nedostatky ztěžují aplikovatelnost jistě užitečných výsledků v práci dosažených.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 120234