KLECL, M. Digitální elektronický hudební syntezátor s analogovým řízením pro platformu Eurorack [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Diplomant přistupoval k řešení práce zodpovědně a pravidelně předkládal průběžné výsledky řešení i text práce k připomínkám. Zadání práce bylo splněno, původním záměrem práce byl návrh a realizace digitálního elektronického hudebního syntezátoru s analogovým řízením pro modulární platformu, realizovaný modul je ale do značné míry univerzální, umožňuje implementaci i jiných algoritmů syntézy nebo zpracování zvukových signálů pro platformu Eurorack. Návrh hardware je původní studentův, softwarová implementace vychází z jiného programu pro použitý procesor, ale požadované algoritmy syntézy a zpracování zvukového signálu diplomant vytvořil samostatně. Po formální stránce práci vytýkám kvalitu některých obrázků v teoretické části, řada z nich mohla být vytvořena např. v Matlabu, jiné překresleny ve vektorové grafice místo přebírání z jiné literatury. Zdroje obrázků jsou ale řádně citovány.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Číž, Radim

Posuzovaná práce se zabývá návrhem digitálního oscilátoru pro modulární hudební syntezátor platformy Eurorack. Student zkonstruoval zařízení založené na signálovém procesoru STM32F4, které beze zbytku splňuje všechny požadavky zadání, což je v práci doloženo výsledky měření celé škály kvalitativních parametrů. Z hlediska odborné úrovně i formálního zpracování hodnotím práci jako výbornou. Rovněž v interpretaci výsledků a jejich diskuzi jsem nenalezl žádné chyby. Vytknout lze snad práci jen příliš rozsáhlý teoretický rozbor, v němž student podrobně rozebírá například principy analogově-číslicového převodu nebo základní typy architektur mikroprocesorů, včetně jejich historického vývoje. Tyto pasáže však přímo nesouvisí se zvoleným řešením digitálního oscilátoru.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 120267