TIURINA, M. Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Svačinová, Jana

Bc. Tiurina se věnovala metodám vyhodnocení kauzálního vztahu mezi sekvencemi systolického krevního tlaku a srdečních intervalů. V teoretické části se věnovala fyziologii regulace krevního tlaku baroreflexem a popisem metod hodnocení baroreflexu na základě kauzálního vztahu krevního tlaku s srdeční frekvence. V MATLABu pak zrealizovala sekvenční metodu a metodu využívající lineární bivariantní autoregresní model. Jako výstup z těchto metod byla citlivost baroreflexu (BRS) a další parametry odrážející aktivitu baroreflexu. Zpracované metody aplikovala na souborech dat pocházejících od diabetiků a mladých zdravých kontrol. Výstupy analýz statisticky vyhodnotila. V práci mi pouze chyběla část řešící, jak budou výsledky statisticky zpracované. A také se daly nalézt lepší metody statistického vyhodnocení. Ale to je jen drobnější vada na kráse. Studentka v Diskuzi výborně okomentovala jak výsledky analýz z fyziologického i klinického hlediska, tak zároveň výhody a nevýhody metod samotných. Tím dokázala, že dokáže skloubit technickou i medicínskou povahu svého oboru. Bc. Turina pracovala samostatně, byla iniciativní a pravidelně konzultovala své výsledky. Výborně pracovala s literaturou a problematice dobře rozumí. Výsledné funkce a skripty budou velice užitečné v dalších studiích na Fyziologickém ústavu. Všechny části zadání diplomové práce tedy studentka splnila nadstandardně.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Kolářová, Jana

Studentka Mariia Tiurina vypracovala diplomovou práci na téma Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály. V kapitole 2 je velmi dobře uvedena problematika mechanismů regulace krevního tlaku a v následující kapitole je detailní popis baroreceptorového reflexu s postupy pro vyhodnocení funkčnosti, popis vstupních signálů a jejich zpracování a hodnocení fyziologického a klinického významu baroreflexu. Následující kapitola uvádí rozdělení metod pro stanovení citlivosti baroreflexu. Poslední teoretická kapitola (kapitola 5) velmi podrobně popisuje spontánní metody stanovení citlivosti baroreflexu, které jsou dále využity v praktické části. Celá teoretická část je velmi dobře zpracována, text je srozumitelný a přehledný. Šestá kapitola obsahuje popis praktické části. Byly realizovány dvě metody – sekvenční metoda a metoda založená na aplikaci bivariantního autoregresního modelu. Jsou uvedeny prováděné analýzy, popisy vstupních dat, předzpracování dat, práce s daty v Matlabu a výsledky v grafické formě popř. v tabulkách. Postup práce pro jednotlivé kroky je popsán velmi detailně a srozumitelně. Studentka vychází z velkého množství literárních pramenů a četná tvrzení související s vysvětlením dílčích výsledků odkazuje na literární zdroje. V rámci diplomové práce byly stanoveny BRS indexy pro 2 testovací množiny dvěma metodami. Počet subjektů v testovacích skupinách byl relativně malý. Výsledky byly srovnány s výsledky publikovanými jinými autory pro jednu metodu. Pro druhou metodu toto porovnání není možné stanovit vzhledem k relativně nedávné publikaci druhé metody. Byla provedena velmi rozsáhlá a podrobná diskuze nad získanými výsledky BRS indexů. V závěru studentka celou práci shrnuje. Z textu je zřejmé, že studentka danou problematiku podrobně prostudovala, pochopila a aplikovala zvolené metody. Zadání je splněno v celém rozsahu. Popis dílčích kroků, diskuze a vyhodnocení svědčí o dobrých analytických schopnostech a inženýrskému přístupu studentky. Předložená práce je výborná. Po formální stránce je práce na vysoké úrovni. Předložený text má logickou strukturu, je použito správné formátování textu, používání odkazů na literaturu a odkazování na tabulky a grafy. V textu se objevilo jen několik gramatických chyb, které jsou vhledem k jinému rodnému jazyku studentky, zanedbatelné a nesnižují výsledný dojem z práce. Na základě výše uvedeného slovního hodnocení, hodnotím diplomovou práci stupněm A/98 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
96

eVSKP id 120491