VITKO, K. Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu: komparace Švedska a České Republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bočková, Nina

Předložená diplomová práce je zpracována standardní postupem s drobnými nedostatky, což nijak nesnižuje kvalitu závěrečné práce. Studentka na práci pracovala nárazově, nikoliv průběžně, což koresponduje s úrovní diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka: V jakých konkrétních krocích vidíte možnost zvýšení investic do VaV v oblasti automotive v podnikatelském sektrou v ČR, tak aby byla dosažena úroveň 2 % z HDP, což je požadavkem Strategie Evropa 2020?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Stanovený cíl diplomové práce byl splněn. Autorka provedla komparaci dopadů fiskální politiky na oblast výzkumu a vývoje v ČR a Švédsku v odvětví automobilového průmyslu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka zvolila adekvátní postup řešení dané problematika, shromáždila dostupná data, pomocí vhodně zvolených metod provedla komparaci a formulovala svá doporučení v oblasti výzkumu a vývoje v automobilové průmyslu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V předložené diplomové práci jsou publikovány zjištěné výsledky přehledně a srozumitelně. Autorka prokázala schopnost vyvozovat závěry na velmi dobré úrovni.
Praktická využitelnost výsledků B Provedená komparace a závěry vyvozené z analýzy financování VaV v automobilovém průmyslu jsou dobře použitelné jak v odborných předmětech při výuce, tak jako publikace pro odbornou i laickou veřejnost.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce a formální náležitosti předložené závěrečné práce jsou na velmi dobré úrovni. Autorka vhodně používá terminologii potřebnou ke zpracování zvolené problematiky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Předložená diplomová práce obsahuje převážně zahraniční zdroje, autorka prokázala i schopnost práce s datovými zdroji.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fojtů, Kateřina

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cílem práce byla komparace výzkumu a vývoje v automobilovém průmyslu ve Švédsku a v České republice. Provedené analýzy obsáhly velkou šíři proměnných, které mají vliv jak na automobilový průmysl, tak na výzkum a vývoj. V práci postrádám detailnější srovnání těchto dvou zemí.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Studentka zpracovává relativně nové téma, které s sebou přináší výzvu pro nalezení adekvátních postupů a metod. Rozsah analýz, co se týče počtu proměnných, je opravdu velký. U některých postrádám detailnější propracovanost.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Samotné analýzy jsou zpracovány dobře. Studentka byla schopna dohledat aktuální data a srovnat je mezi sebou. V komentářích u jednotlivých analýz však postrádám propojenost, návaznost a odůvodněním, proč se ukazatele vyvíjely určitým směrem. Při komparaci obou zemí bych ocenila, kdyby studentka používala jednotnou měnu. A to z toho důvodu, aby byly jednotlivé proměnné snadněji porovnatelné.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou prakticky využitelné. Studentka byla schopna identifikovat proměnné, které ovlivňují vybranou problematiku, a porovnat je mezi jednotlivými státy.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Studentka přichází s novým tématem a bylo tedy potřeba vytvořit i jinou strukturu samotné práce. Z tohoto důvodu je zřejmé, že si studentka nebyla vždy jistá, kam zařadit některé zpracované části. Terminologie, která se vztahuje k vybrané problematice, je využita adekvátně. Studentka v práci nevyužívá trpného rodu. Ve formátování textu spatřuji největší nedostatky.
Práce s informačními zdroji D Ze seznamu literatury je zřejmé, že studentka využila dostatečný počet zdrojů při zpracování své práce. V samotném textu však nejsou dostatečně tyto zdroje identifikovány.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 108458