WENIGOVÁ, A. Studie rozvoje podnikání při zabezpečení služeb zákazníkům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována po celý závěrečný ročník studia. Konzultace vykazovaly zájem o řešenou oblast a motivaci rychle řeši připomínky i oblasti doplnění, které vedly k navýšení možností realizace předložených závěrů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Práce překládá hlavní cíl, který pro řešení je doplněn dílčími kroky k jeho naplnění v oblasti rozvoje podnikání. Sestavený cíl i dílčí kroky byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Práce vyšla z teoretických přístupů k naznačení cest práce se zákazníky i trhy. Na tomto základu byla sestavena analytická část a to jak zhodnocení postavení podniku na trzích, tak i daná podniková praxe uvnitř podnikatelského subjektu. Ze závěrů analýzy byly navrženy cesty rozvoje podnikání z pohledu času.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Pro získání cest k zajištění rozvoje podnikání i v dalším časovém období byly použity uvedené metody a závěry analytické činnosti. Byly navrženy věcné kroky a je možno konstatovat, že není zvažováno i zaměření na využití informačních technologii při budoucí digitalizaci v rámci logistického řetězce, což je nezbytné vytvořit při tvorbě strategie, i když produkt informačních a komunikačních technologií - CRM je uveden jako součást marketingového přístupu návrhu.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené řešení v oblasti spolupráce se zákazníky a především trhy stavebních projektů se může stát základem pro rozhodnutí o zavedení marketingově zaměřených pracovníků, kteří posílí rozvoj podnikání a spokojenosti zákazníků s poskytnutými službami u jednotlivých projektů i s využitím produktů informaščních technologií.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická i formální stránka práce splňuje požadavky univerzity na závěrečné práce magistrského studia vysokoškolského vzdělávání. Odborná terminologie i jazyková kultura je na úrovni průmyslového odvětví především stavebnictví.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla založena na prostudování cca 40 literárních pramenů jak knižních, tak intermetových i podnikových. Způsob zpracování dokumentuje znalost zákonů o ochraně duševního vlastnictví a citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

DP se zaměřuje na obchod a marketing podniku, dodávajícího klimatizační jednotky. Společnost dosud nemá marketingové oddělení, ani MKT plán. Autorka navrhuje jeho zřízení a řeší problematiku šířeji, kdy definuje 5 cílů společnosti. Cíl DP práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108552