MIKLÍK, J. Řízení nákupu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována po celý akademický rok vysokoškolského studia a tím získala přínosy pro praxi. Byla zpracovávána s vysokou mírou zájmu o danou oblast, což vedlo k praktické motivaci a realizace v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl řešení rozšířil o naplnění dílčích cílů, které povedou ke strategickému řízení podnikatelského subjektu v odvětví potravinářství.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Práce je zpracována tradiční formou. Vychází z vybraných teoretických přístupů, na které navazuje analýza současného stavu, kde jsou vybrané metody použity pro návrh řešení a na jejich základu je sestaven postup hodnocení nákupní činnosti s ohledem na trh zákazníků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky, které z hlediska strategického řízení jsou rozděleny do tří návazných kroků pro nákupní funkci v podnikatelském subjektu. Z návrhů řešení je sestaven postup realiazce a přínosy realizace.
Praktická využitelnost výsledků A Návrh na průběh a hodnocení nákupní funkce formou vyhodnocení dodavatelů je dobrý základ pro rozhodnutí TOP managementu pro realizaci v podnikatelském subjektu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání a grafická úroveň práce má potřebné náležitosti vysokoškolské závěrečné práce. Odborná a terminologická úroveň vykazuje znalost dané odborné problemitiky logistiky opatřování.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována na základě získaných znalostí z cca třiceti literárních zdrojů. Je také podložena získanými dovednostmi v konkrétním podnikateklské subjektu. Ctí ochranu duševního vlastnictví včetně citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

DP řeší problematiku zlepšení nákupního procesu v pivovaru. Po teoretických vývodech a analýze pak navrhuje opatření ke zvýšení jeho efektivity. Uvádí celkem 4 návrhy na zlepšení , vč. stručného zhodnocení ( odborným odhadem). Cíl DP byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109932