LUNDA, R. Komunikační mix na sociálních sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti marketingových nástrojů na sociálních sítích (Facebook a Instagram) určené k propagaci kulturních událostí ve městě Brně. Autor se v práci snažil využít svých zkušeností a připravit odpovídající návrhy. Nicméně návrhům chybí detailnější zpracování a zhodnocení. Teoretická část práce je nepřehledná, málo konkrétní a neúplná. Analytická část mohla být přehlednější a detailněji rozpracována. Uspořádání práce a práce s informačními zdroji neodpovídá zcela směrnici fakulty a požadavkům diplomové práce. I přes veškeré nedostatky doporučuji práci k obhajobě. Otázka k obhajobě: 1. Který z uvedených návrhů vnímáte z hlediska propagace na sociálních sítí jako nejlépe připravený? Jste schopen následně měřit jeho úspěšnost a dle jakých kritérií? 2. Jaká rizika mohou nastat v případě realizace Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíl práce byl naplněn, ale v mnoha místech mohla být práce lépe zpracována (viz níže).
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E Teoretická a analytická část práce neobsahuje uceleně důležité analýzy odpovídající zvolenému tématu (jako např. analýza konkurence, zákazníků, marketingového mixu či dotazníkové šetření). Teoretická část je nesourodá a chybí zde popis některých analýz, které byly využity v analytické části (např. analýza 7S). Analytická část je ucelenější, ale málo detailně zpracovaná a přehledná. Ve SWOT analýze některé položky z příležitostí a hrozeb nevychází z externího prostředí.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Diplomant je schopen popsat dosažené výsledky a vyvodit z nich patřičné závěry, ale tato interpretace mohla být detailnější.
Praktická využitelnost výsledků D Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Diplomant se snažil připravit realizovatelné návrhy. Nicméně chybí časový harmonogram realizace návrhů, popis realizace, vymezení možných rizik realizace návrhů a ekonomické zhodnocení návrhů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E Práce v některých bodech neodpovídá směrnici na psaní závěrečných prací (např. číslování kapitol, odsazení hlavních kapitol na novou stranu - např. str. 85 Návrhy, abstract v češtině a angličtině má být jen na 1 straně, nadbytečná infromace týkající se citace elektronického zdroje..). Dále jsou v práci místy různé typy písma (např. v Obsahu, dále odsazení obrázků, např. str. 68). Práce mohla být také předhlednější a systematičtěji seřazená.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Autor v práci ne vždy cituje použitou literaturu a rovněž ji neuvádí zcela správně. Také seznam použité literatury není z části upraven podle směrnice.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Jelínek, Vojtěch

Tato diplomová práce vychází z praktických zkušeností autora, který na svých stránkách (Facebook, Instagram) propaguje kulturní události ve městě Brně. Čtenář si může při studování této diplomové práce všimnout formálních nedostatků. Nicméně však autor prokázal, že vybrané problematice rozumí. Z pozice oponenta je nutné podotknout, že způsob, kterým sdílí autor příspěvky na stránkách socálních sítí v rámci vymezeného rozpočtu, je vhodný a funkční. Díky této kombinaci nástrojů je možné dosáhnout předem stanovených cílů měřitelných ukazatelů. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, přestože se sledovaná problematika velmi rychle mění a fakta uvedená v diplomové práci mohou být brzy neaktuální. Tohoto faktu si je vědom také autor této diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 110125