PAVLŮ, R. Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Na základě teoretických poznatků a s přiihlédnutím k dobré znalosti specifik Tuzi, s.r.o. autorka vybrala takové oblasti účtování dle současné platné účetní legislativy a IAS/IFRS, kde se projeví největší rozdíly. Jde o stanovení předpokládané zbytkové hodnoty, komponentní odpisování strojního zařízení, přeřazení drobného majetku do dlouhodobého hmotného majetku a pořízení software. Tyto návrhy propočítala, výsledky promítla do Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, a rovněž do vybraných ukazatelů finanční analýzy. V další části potom porovnala výsledky závěrky roku 2017 sestavené dle české účetní legislativy a sestavené dle metodiky IAS/ IFRS, poukázala na změnu ve výši provozního výsledku hospodaření i vlivu na daň z příjmu právnických osob. Propočítala také změny vybraných ukazatelích rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a čistého pracovního kapitálu. V závěru práce doporučuje přejít na metodiku IAS/IFRS, kde v kap. 3.7. uvádí ještě další argumetny podporující tento návrh. Práci doporučuji k obhajobě Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázku: 1. Ovlivní úprava české účetní legislativa (platná od roku 2019) výšku výsledku hospodaření a promítne se tato úprava do ukazatelů finanční analýzy

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A Předkládaná práce poskytuje managementu dostatek informací potřebných k rozhodnutí zda pro vedení finančního účetnictví zvolí metodiku IAS/IFRS
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Uspořádání práce, formální náležitosti i použitá terminologie je na požadované úrovni. Jazyková úroveň je poněkud slabší (viz např. obsah - kap. 2.2.1, str. 43, 51, 55, 60)
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka používala také detailní informace z vnitropodnikové evidence.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Vendulka Zeleňáková

Autorka pro naplnění cílů zvolila adekvátní metody a velmi dobře pracuje s dostupnými zdroji. Cíl práce naplnila, ale jednoznačně neuvedla, zda doporučuje použít, a za jakých podmínek, českou nebo mezinárodní účetní legislativu. V práci se objevují překlepy, nebo slova správná, ale významově jiná, což nijak nesnižuje vlastní hodnotu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110628