PARTLOVÁ, J. Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Zvolený postup řešení je správný. Na základě teoretických poznatků a dobré znalosti VENTILÁTORY s.r.o. jsou ve správném sledu zpracovány analýzy obecného okolí, oborového okolí (1,5 str.) analýza 7s (1,5 str.), finanční analýza (26 str.) následuje kap. 2.3., autorkou ambiciózně nazvaná Benchmarking, jde však jen o Spider analýzu zpracovanou pro 10 ukazatelů fin.an., porovnání je prováděno na jediné firmě. Následně je sestavena SWOT analýza a je identifikována stávající strategie SWOT. Celková analýza je nevyvážená, velmi podrobně a dobře zpracovaná finanční analýza představuje jádro práce, ostatní metody ji spíše doplńují. Autorka v návrhové části práce správně doporučuje realizaci strategie hledání. Předkládá tři návrhy (řízení čistého pracovního kapitálu, posílení marketingu, posílení motivace zaměstnanců) a formuluje tři doporučení (nová investice, čerpání dotace, certifikace ISO). Návrhy jsou zpracovány na velmi dobré úrovni, doporučení jsou předložena obvyklým způsobem. Jakkoli jsou závěry z analýz i návrhy správné, přesto se domnívám, že se autorce nepodařilo dostatečně identifikovat faktory, které ovlivňují mikropodnik v podstatě s jediným typem produktu, ve strojírenství, na trhu be to be, v EU. Cíl práce byl splněn. Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následujcí otázku: 1. Realizaci kterého z předložených návrhů/doporučení považujete pro VENTILÁTORY s.r.o. za klíčovou, své stanovisko zdůvodněte (včetně toho, jak přispěje k uskutečňování strategie WO)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.František Janáč, Ph.D.

Diplomantka stanovený cíl práce splnila. Zvolený postup řešení je správný.Analytické metody byly vhodně vybrány a zpracovány v logickém návaznosti. Z hlediska rozsahu a detailnosti zpracování analýz je pasáž ekonomické analýzy nekomplexní, jednoznačně převažují interní analýzy nad externími a finanční analýza nad strategickou. Silný důraz na finanční analýzu se projevil v úrovni sestavení SWOT. Mezi analýzami postrádám pro mikropodnik velmi důležitou analýzu rizik. Pro Ventilátory s.r.o. je z analytické části prakticky využitelná finanční analýza, poněvadž je velmi podrobně rozpracovaná. Předložené návrhy vycházejí do znační míry z výsledků finanční analýzy a jsou realizovatelné. Struktura práce , použitá terminologie a odborná jazyková úroveň stejně jako práce s informačními zdroji je na úrovni pro DP obvyklé. Cíl práce byl splněn. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 110664