NEJEDLÝ, L. Návrh komunikačního mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti rozšíření komunikačního mixu Cukrárny Tarta Yavas, s.r.o. Autor v práci prokázal schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře v cukrárně využitelné, které jsou naplánovány i s ohledem na čas. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí podniku autorem. Diplomant pracoval samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Konzultoval jste Vámi navržené návrhy s majiteli cukrárny? Pokud ano, jak tyto návrhy a jejich případnou následnou realizaci vnímají?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Autor zvolil vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody. Některé oblasti mohly být konkrétněji popsány (např. analýza zákazník§ a konkurence, včetně srovnání konkurence a jejího komunikačního mixu). Také by bylo vhodné využít rozšířeného marketingového mixu 7P. Na druhou stranu některé informace ze SLEPTE analýzy nebyly v práce nutností, protože přímo nesouvisí s návrhy práce. Metodika a zpracování dotazníkového šetření mohlo být lépe provedeno.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Diplomant je schopen popsat dosažené výsledky a vyvodit z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků D Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Diplomant se snažil nastínit velké množství praktických návrhů. Nicméně by bylo lepší zvolit méně návrhů a ty detailněji propracovat. V práci je uveden časový harmonogram realizace návrhů a očekávané náklady, ale chybí zpracování přínosů návrhů a možná rizika realizace návrhů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce využívá standardního členění do kapitol, ale místy chybí členění na odstavce, což působí příliš hutným a nepřehledným dojmem. V práci mohla být místy použita vhodnější terminologie. Obrázky na str. 58 - 60 mohly být rozděleny a popsány či uvedeny do přílohy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Benátský, Libor

Student v diplomové práci "Návrh komunikačního mixu společnosti" prokázal, že je schopen teoretické znalosti, které získal v průběhu studia převést a realizovat v praxi. Návrhy pro zvýšení povědomí cukrárny Tarta společnosti Tarta Yavas s.r.o. jsou přehledné, rozsáhlé a z velké většiny realizovatelné za přijatelných finančních nákladů. V práci se dá vytknout, že se poměrně obsáhlá v popisných oblastech. Cíl práce byl splněň, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111171