RAČKOVÁ, L. Zhodnocení implementace IFRS 13 Fair Value Measurement ve vybrané účetní jednotce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámila v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě s následující otázkou do rozpravy: Na str. 72 v práci uvádíte:"V kontexte účtovníctva sa neracionálne jednanie može prejavovat tým, že užívatelia účtových závierok prekládajú roznu váhu jednotlivým častiam účtovej záverky". Jakým způsobem dosáhnout toho, aby uživatelé účetních informací pro své rozhodování více využívali i komentáře (přílohu) k účetní závěrce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Studentce se podařilo základní cíle stanovené zadáním výborně naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postupy použité k řešení problémů jsou standardní a byly využity adekvátní metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Interpretace dosažených výsledků svědčí o velké zainteresovanosti autorky práce a schopnosti kvalifikovaného posouzení reálné situace v analyzované oblasti.
Praktická využitelnost výsledků B Praktická využitelnost výsledků je možná ve dvou rovinách: buď z pohledu potenciálních investorů, kteří se zajímají o strukturu nehmotných aktiv nebo na úrovni účetních jednotek, které například poprvé budou vykazovat podle IFRS nebo US GAAP a nemají dosud vlastní zkušenost s jeho prováděním.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Celkové uspořádání práce je logické, vyhovuje požadavkům kladeným na závěrečné diplomové práce. Vyjadřování v odborném jazyce nevykazuje žádné závažné prohřešky, je na velmi dobré úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Diplomová práce je po formální stránce vyvážená, co se týká rozsahu jednotlivých kapitol a doplňují ji tři relevantní přílohy. Použitá terminologie je také na odpovídající úrovni. Možná jen řazení zdrojů by bylo přehlednějším v obvyklejším abecedním pořadí.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Korcová, Gabriela

Hodnotená diplomová práca je po obsahovej stránke logicky koncipovaná. Jednotlivé časti práce na seba systematicky nadväzujú a tvoria jednotný celok. Diplomantka preukázala znalosť danej problematiky a prácu s teoretickými zdrojmi následne aplikovala do praktických podmienok vybranej účtovnej jednotky. Diplomovú prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111981