ONDRA, Z. Rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Student nedodržel harmonogram zpracování práce, což se negativně odrazilo na kvalitě zpracování. Určitou nedotaženost práce spatřuje zejména v závěrech analytické části a v nepropracovanosti návrhové části. Vedle zmíněného důvodu nedodržení harmonogramu je to ovšem dáno i komplikovaností tématu. Autor projevil značnou snahu hledat netradiční koncept řešení, se kterým se musel sám seznámit. Otázky: Jak byste přistoupil k ekonomickému vyhodnocení situace podniku? Jaké byste hodnotil kvantifikovatelné a kvalitativní přínosy navrhovaných opatření? Jakým způsobem byste řešil rozpracování a implementaci Vašeho plánu realizace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce jsou stanoveny v kontextu konkrétního záměru rozvoje podniku. S ohledem na charakter práce jsou poměrně klíčové i cíle pro teoretickou část. Cíle jsou naplněny na dobré úrovni. Rezervy v naplnění jso v analytické části a v dotažení návrhové části.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Metodická část je poměrně stučná, nicméně v zásadě správně definuje rámec použitých metod. Větší důraz mohl být kladen na odůvodnění výběru metod. Práce se v teoretických východiscích opírá o relativně nový a perspektivní směr sítověho přístupu k tvorbě hodnoty. Zvolený přístup k řešení považuji za správný a relativně originální. S ohledem na to, že autor volí ne zcela tradiční přístup k řešení problematiky tvorby hodnoty, měl věnovat více pozornosti souhrnu teoretických východisek.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Analytická část se opírá z větší části o tradiční nástroje strategických analýz doplněné o vymezení hodnotové sítě. S ohledem na téma by bylo vhodné tradiční nástroje poněkud modifikovat v kontextu hodnotových sítí. Určité rezervy spatřuji například v potenciálu propojení Porterova modelu pěti sil a hodnotového řetězce. Větší část analýzy je spíše popisná. Potenciál hodnocení sítě tvorby hodnot není zcela využit a lépe mohly být formulovány závěry. Minimální pozornost je věnována ekonomickým aspektů fungování podniku a tvorby hodnoty.
Praktická využitelnost výsledků E Návrhová část zůstala spíše v rovině obecného vymezení chování podniku. Chybí detailnější ekonomické zhodnocení, nebo obecně konkrétnější zhodnocení přínosů. Návrhovou část lze pojmou jako určitý strategický rámec rozvoje přístupu k tvorbě hodnoty, jehož realizace si vyžádá detaillnější rozpracování. Celková logika návrhů je ovšem správná, což hodnotím jako podstatné pozitivum práce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C K formálním chybám patří nezařazení kapitoly "Cíle a použitá metodologie" do obsahu práce. Nižší kvalita vkládaných obrázků. Zbytečný je také vynechaný prostor např, na straně 13, 37, 43 apod.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce neobsahuje zásadní nedostatky z pohledu informačních zdrojů.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šimberová, Iveta

Práce splňuje základní požadavky po formální i obsahové stránce. K celkovému hodnocení lze shrnout následovné poznámky: 1. Autor ve své práci pracuje s hodnotovým řetězcem a systémem, ale dle mého názoru nevěnuje dostatečnou pozornost vymezení těchto konceptů ve spojení s konkurenceschopnosti. 2. I když autor popisuje použití různých diferencovaných metod pro jednotlivé části, ne vždy je pak jasné jejich užití. Chybí jasné vymezení a popis postupů. 3. Není mi zcela jasné, jak byla získána zákazníková očekávání (viz postup a metody). 4. Z pohledu praktického využití mám také dotaz týkající se otázek efektivnosti. Autor se o ni zmíňuje v teoretické části při pohledech na konkurenceschopnost. Byla zahrnutá v konceptu jeho řešení nebo ne? Když ne, tak proč? 5. V práci je nesoulad mezi obsahem, zadáním a pak skutečnou strukturou práce. V obsahu práce chybí: úvod, cíle práce, metody a postupy zpracování, a také seznam literatury nebo případné přílohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Vzhledem k tématu a vytýčeným cílům lze konstatovat částěčné splnění cílů. Autor ve své práci pracuje s hodnotovým řetězcem a systémem, ale dle mého názoru nevěnuje dostatečnou pozornost vymezení těchto konceptů ve spojení s konkurenceschopnosti. Mluví v obecné rovině o existujícím vztahu, ale v praktické rovině bych očekávala realistické uchopení (např. sledování efektivnosti jednotlivých činností....)
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup a metody slibují neúplně standardní, ale vhodné a adekvátní řešení vymezeného problému. I když autor popisuje použití různých diferencovaných metod pro jednotlivé části, ne vždy je pak jasné jejich užití. Chybí jasné vymezení a popis postupů. U analýz prostředí vychází z klasických analýz, které nekončí známou SWOT analýzou (což je z mého pohledu škoda), přineslo by to srozumitelnější pohled, než je pouze popis. Nicméně v konečném důsledku svým shrnutím analytické části zdůvodnil klíčové faktory, které jsou základem pro rozvoj konkurenceschopnosti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Pozitivně hodnotím snahu o krátká shrnutí jednotlivých částí, čímž autor prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. Jak již bylo zmíněno, určitě by pomohlo nějaké schématické znázornění myšlenkových toků autora při řešení vymezeného problému. Vyjádření vztahu konkurenceschopnost versus hodnotový rětězec, systém pro jasnost a reálnost výsledního řešení.
Praktická využitelnost výsledků C Hodnotím pozitivně vymezení oblastí kde je doporučované posilování nebo oslabování hodnoty. Není mi zcela jasné, jak byla získána zákazníková očekávání (viz postup a metody). Z pohledu praktického využití mám dotaz týkající se otázky efektivnosti - byla zahrnutá v tomto konceptu?
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Struktura práce má dle požadavku všechny požadované náležitostí, ale je zde nesoulad mezi obsahem, zadáním a pak skutečnou strukturou práce. V obsahu práce chybí: úvod, cíle práce, metody a postupy zpracování, a také seznam literatury nebo případné přílohy. Autor vychází z rešerší názorů publikovaných v anglickém jazyce, dle mého názoru odborné překlady nejsou vždy jednoznačné, nebo jsou těžko pochopitelné, např. value net, The Value net, Value- creating networks, hodnotová síť. Bylo by vhodné srovnat schématicky nebo tabulkově jednotlivé pojmy, koncepty - jejich plusy, mínusy (nebo alespoň důvody výběru). Autor sice v závěru shrnul, že za zásadní považuje koncept autorky Parolini, nicméně by k snadnějšímu pochopení pomohlo aspoň schématické znázornění, nebo zdůvodnění využití tohoto konceptu pro praktickou část.
Práce s informačními zdroji B Práce s informačními zdroji splňuje požadavky na tento typ práce. Z formálního hlediska bych upozornila pouze na to, že u některých grafů chybí označení os (viz např. č. 4, 5, 6, 7, 8).
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 112121