HEJLOVÁ, V. Stanovení potřeby provozního kapitálu z hlediska řízení činností zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla zpracována po celý akademický rok formou konzultací, ze kterých jasně vyplýval zájem a motivace o řešenou problematiku. Byl doplněn i dovednostmi, které byly získány v podnikové praxi. Práce vykazuje jednoznačně dobrou vazbu mezi teorií a její použití v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavený hlavní cíl byl doplněn dílčími cíli a byl naplněn. Vedl k prácis kapitálem podniku a tím zajistit rozvoj podnikání v návazných časových intervalech.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení byl zvolen způsobem, který objasnil podnikání ve zvoleném podnikatelském subjektu a navazně uvedeny možné teoretické přístupy pro řešení. Uvedené metody byly použity jak v analytické části, tak i návrhové, která plynule navazuje na závěry analýzy a v mnoha krocích byly předloženy okamžité návrhy na potřebu finančních zdrojů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Pro interpretaci výsledků byl zvolen procesní přístup a byly řešeny nejen materiálové toky a s nimi spojené informační kroky, ale především i finanční kroky při vybrané zakázce jako možnosti ověření správné metodiky řízení zásob s hledem na finanční toky.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené kroky časové náročnosti jednotlivých fází zakázky se mohou stát výstižným základem pro rozhodování TOP managementu podniku pro rozhodování o strategických záměrem výsledků hospodaření podniku jako celku, ale především zásob jako součástí oběžného majetku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Použitá terminologie i odborná jazyková úroveň práce je v souladu s vybranou oblastí řešení. Grafická a formální úroveň práce splňuje požadavky na ni kladené univerzitou jako závěrečné práce magisterského vysokoškolského studia.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracovaná na základě 45 použitých uvedený literárních a infformačních zdrojů a to knižních, internetových i podnikových. Práce ctí pravidla ochrany duševního vlastnictví i citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Snášel, Aleš

Vzhledem k faktu, že jsem mohl osobně sledovat zájem, aktivní přístup a motivaci řešit uvedené téma, vnímám tuto diplomovou práci jako velmi dobré propojení teoretické části a praxe. Splnění stanovených cílů, ať už hlavního, tak i dílčích bylo splněno. Výsledky uvedené v této práci mohou být využity jako základ pro budoucí rozhodování vedení firmy v oblasti zásob. Z výše uvedeného jsem se rozhodl k tomuto hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 115725