DOUŠKOVÁ, B. Projekt změn v řízení nákupního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Uspořádání práce a její praktická realizovatelnost dokazují dobrou roční přípravu na sestavení práce diplomantkou. využila veškeré znalosti , získané v magisterském studiu a to jak z logistiky opatřování, tak i použití produktů informačních technologií pro možnou digitalizaci v obchodní činnosti podnikatelské praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavené cíle v předložené práci plně vyjadřují cíle v zadání prác e a rozšiřují je do dílčích kroků. Řešením jsou splněny včetně podmínek jejich realizace.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup řešení vychází z podrobných kroků analytické činnosti a jejich závěrů ve SWOT analýza, což byl základ k přístupu sestavení návrhu inovace nákupní činnosti. Všechny uvedené metody jsou použity v návrhu řešení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Byl zvolen dobrý přístup k řešení, použité kroky k realizaci jsou proveditelné a je možnost je prakticky realizovat v dodavatelském řetězci.
Praktická využitelnost výsledků B Sestavené návrhy realizace se mohou stát dobrým základem pro rozhodnutí manažéra o inovaci dodavatelsko odběretelských vztahů ke spokojenosti zákazníka.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce i grafická úroveň splňuje požadavky univerzity na zpracování závěrečných prací magisterského studia při vysokoškolském vzdělávání.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce akceptovala a využila všechny doporučené literární zdroje. Je zpracována na základě studia 33 titulů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

DP řeší problematiku řízení nákupního procesu z oblasti kosmetiky a hygieny. Po nezbytné teorii podrobuje celý proces analýze, ze které navrhuje 3 změny. Výzkumná otázka ( kap. 2.6.2) pro 6 nákupčích je zkoumána v kolektivu respondentů(???)Úspory jsou nejasně vyčísleny v tab. 9. Cíl DP byl, i přes uvedené výhrady, splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 115729