ALTMANOVÁ, H. Studie norem řízení pro výrobní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší tvorbu normativní základny výrobního podniku se zaměřením na oblast výkonových noremu vybrané technologie zpracování. Je sestaven na základě průběžných konzultací a poznatků z konkrétních výrobních procesů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl, který je sestaven v práci, je rozšířen o dílčí cíle, byl v plném rozsahu splněn cestou naplnění dílčích cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zpracování práce vyšlo z teoretických poznatků řešené oblasti, které byly také uplatněny v analýze současného stavu a v závěrem vyhodnocení současné normotvorné základny pro řídící činnosti operativního managementu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Analytické metody pro řešení byly uplatněny na vybraném stroji, k ověření celkového využití stroje (OEE) pro štíhlejší tok materiálových prvků ve výrobním procesu.
Praktická využitelnost výsledků B Využitelnolst návrhu je možno vysledovat v reálném čase řízení výrobních procesů a to především pro plánování a rozvrhování výrobních úkolů pro celou oblast návazných činností.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce odpovídá požadavkům zadávání závěrečných prací magisterského studia. Grafická úprava i formální náležitosti včetně odborného jazyka splňují požadavky dané oblasti řešení, tedy normotvorné základny.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Návrh normotvorné základny vyšel z literárních zdrojů a respektuje pravidla citací i zákona o ochraně duševního vlastnictví .
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hansmann, Radek

Zvolené téma diplomové práce plně odráží aktuální potřeby většiny tuzemských firem, které hledají nástroje pro neustálé zefektivňování svých procesů. Komplexním pohledem na hodnocení výkonnosti a efektivity, analýzou stávajícího stavu a navrženým řešením byly splněny cíle a zadání diplomové práce. Pro svoji práci dokázala studentka získat veliké množství, mnohdy i citlivých informací, což svědčí o jejím aktivním přístupu. Při zpracování diplomové práce byla využita dostupná odborná literatura, včetně firemní literatury, což se odráží ve vysoké teoretické úrovni práce. Navržená řešení jsou potom správným a logickým vyústěním provedených analýz a rozborů. Diplomová práce je zpracována velmi přehledně, na úvodní teoretickou část plynule navazuje část praktická. Text je vhodně doplňován grafickými výstupy, což usnadňuje orientaci v dané problematice a přináší možnost pozorovat trendy. Jednotlivé odstavce a kapitoly na sebe logicky navazují. Práce má svůj úvod, teoretickou část, praktickou část, včetně analýzy a řešení a závěr. V diplomové práci se poměrně často vyskytují výrazy převzaté zejména z anglického jazyka. Nicméně se jedná o výrazy v automobilovém průmyslu běžně používané a český ekvivalent by nemusel zcela vystihovat popisovanou problematiku. Z hlediska obsahu diplomové práce a použitých příloh je tuto možno hodnotit jako ucelenou, obsáhlou a přehlednou. Diplomová práce studentky je zajímavým materiálem pro vedení firmy KLEIN automotive s.r.o. Některá řešení, popsaná v diplomové práci, již našla svoji praktickou realizaci. Diplomovou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115732