BRABLECOVÁ, P. Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajchlová, Jaroslava

Studentka po celou dobu zpracování diplomové práce postupovala svědomitě, byla proaktivní v návrzích postupu při tvorbě textu, využívala konzultací s vedoucí diplomové práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem diplomové práce je provést úpravu konsolidované účetní závěrky vyvolanou rozšířením konsolidačního celku a následně zhodnotit vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. Cíl diplomové práce byl splněn v plném rozsahu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Podstatou šetření bylo, na základě výsledků komparace konsolidovaných účetních výkazů , zhodnotit ekonomickou situaci konsolidovaného celku po jeho rozšíření. Studentka posuzovala výsledky z širších souvislostech, interpretaci výsledků považuji za velmi dobrou. Autorka správně zvolila metodu konsolidace nutnou pro zpracování konsolidované účetní závěrky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka posuzuje zjištěné výsledky v širších souvislostech , interpretaci zhodnocení považuji za velmi dobrou.
Praktická využitelnost výsledků B Vzhledem ke skutečnosti, že autorka zpracovávala v budoucnu reálný jev, pak mohu konstatovat, že postupy uvedené v textu a výsledky najdou uplatnění.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Předložená diplomová práce naplňuje požadavky na tento typ závěrečné práce, jak z hlediska formálních náležitostí, tak odborné úrovně. Text diplomové práce je logicky uspořádán, od nejširší problematiky k dané, zkoumané. Literární rešerše obsažená v teoretické části práce poskytuje dostatečný teoretický základ pro správné vypracování praktické a návrhové části diplomové práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Rozsah použité literatury a jiných informačních zdrojů svědčí o autorčině zájmu o téma diplomové práce. Autorka pracovala s literaturou samostatně a prokázala, že se dokáže orientovat v odborném textu. V práci vhodně cituje a odkazuje na literaturu. Využití zahraničních zdrojů, vzhledem ke specifikům právní úpravy v ČR není nezbytné.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubovic, Pavel

Celá práce je dobře čtivá, věcná s chronologickým řazením. Autorka čerpala z celé řady publikací. Stěžejní cíl práce je uveden v úvodu a hlouběji v praktické části. Ze zpracování nové konsolidované účetní závěrky je zřejmá znalost problematiky konsolidace účetní závěrky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 115757