OLEČKOVÁ, D. Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajchlová, Jaroslava

Studentka po celou dobu zpracování diplomové práce postupovala svědomitě, byla proaktivní v návrzích postupu při tvorbě textu, využívala konzultací s vedoucí diplomové práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem diplomové práce je provést úpravu konsolidované účetní závěrky vyvolanou rozšířením konsolidačního celku a následně zhodnotit vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. Cíl diplomové práce byl splněn v plném rozsahu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Diplomantka zvolila náročnější variantu pro řešení stanoveného cíle, a to na základě vypracovaných nových konsolidovaných účetních výkazů hodnotila, která z využitých metod konsolidace bude vhodnější s ohledem na ekonomickou situaci koncernu
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Závěry práce vychází z provedených účetních úprav a analýz. Tyto závěry jsou přiměřené a jsou správně formulovány.
Praktická využitelnost výsledků A Vzhledem aktuálnosti tématu, lze považovat zpracovanou práci a její výsledky jako v praxi využitelné .
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je kvalitně zpracována logická struktura je vhodná. Počtem stran práce splňuje standardní rozsah a je vhodně doplněna přílohami. Je psaná srozumitelně, čtivě, stylisticky i formálně úhledně. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Rozsah použité literatury a jiných informačních zdrojů svědčí o autorčině zájmu o téma diplomové práce. Autorka pracovala s literaturou samostatně a prokázala, že se dokáže orientovat v odborném textu. V práci vhodně cituje a odkazuje na literaturu. Využití zahraničních zdrojů, vzhledem ke specifikům právní úpravy v ČR není nezbytné.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavel, Kubovic

Diplomová práce je kvalitně, srozumitelně zpracovaná. Jednotlivé výpočty u úpravy konsolidovaných účetních výkazu jsou vysvětleny. Chybí mi však zdůvodnění pro volbu využitých ekonomických ukazatelů. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 115758