LASLOVÁ, K. Změna konsolidované účetní závěrky v důsledku změny velikosti podílu ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajchlová, Jaroslava

Studentka aktivně využívala konzultace s vedoucí diplomové práce, byla proaktivní, projevovala značný zájem o danou problematiku, svědomitě přistupovala k vypracování závěrečné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vlivu zúžení konsolidovaného celku na ekonomickou situaci podniku. Cíle diplomové práce se autorce podařilo dosáhnout.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Studentka zvolila vhodné metody , prostřednictvím kterých dospěla ke stanovenému cíli. Studentka správně zvolila metodu konsolidace nutnou pro zpracování konsolidované účetní závěrky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Podstatou šetření bylo, na základě výsledků komparace konsolidovaných účetních výkazů , zhodnotit ekonomickou situaci konsolidovaného celku po jeho zúžení. Studentka správně zvolila metodu konsolidace nutnou pro zpracování konsolidované účetní závěrky. Autorka posuzovala výsledky z širších souvislostech, interpretaci výsledků považuji za velmi dobrou.
Praktická využitelnost výsledků A Vzhledem ke skutečnosti, že autorka zpracovávala v budoucnu reálný jev, pak mohu konstatovat, že postupy uvedené v textu a výsledky najdou uplatnění.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Předložená diplomová práce naplňuje požadavky na tento typ závěrečné práce, jak z hlediska formálních náležitostí, tak odborné úrovně. Text diplomové práce je logicky uspořádán, od nejširší problematiky k dané, zkoumané. Literární rešerše obsažená v teoretické části práce poskytuje dostatečný teoretický základ pro správné vypracování praktické a návrhové části diplomové práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Autorka čerpá z celkem 23 odborných publikací, monografií a odborných periodik, včetně zahraničních odborných textů. Citováno je, z formálního hlediska, správně.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horák, Miloš

Cíle, které byly v této diplomové práci stanoveny, byly v plném rozsahu splněny. Za využitelnou považuji praktickou část, a to především z pohledu zkoumaného podniku, který může práci v praxi využít. Autorka použila adekvátní metody k dosažení stanoveného cíle a pracovala s odpovídajícími informačními zdroji. Oceňuji pečlivost, jakou bylo téma zpracováno, je znát, že autorka dané problematice rozumí, jelikož se jí zabývala do hloubky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 115760