FRIDRICHOVÁ, M. Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajchlová, Jaroslava

Studentka aktivně využívala konzultace s vedoucí diplomové práce, byla proaktivní, svědomitě přistupovala k vypracování závěrečné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem diplomové práce bylo zhodnotit existenci pozitivního finančního synergického efektu v souvislosti s proběhlou akvizicí, a to ve zvoleném odvětví. V případě této práce se jednalo o odvětví stavebnictví.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Studentka zvolila vhodné metody , prostřednictvím kterých dospěla ke stanovenému cíli. Pro zjištění existence pozitivního finančního synergického efektu bylo nutné zvolit odpovídající metriky - tyto byly také zvoleny správně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Podstatou výzkumu bylo, na základě výsledků zvolených finančních ukazatelů a následného vzájemného komparování, zhodnotit výskyt pozitivního finančního synergického efektu, také v souvislosti se zvoleným odvětvím. Studentka posuzovala výsledky z širších souvislostech, interpretaci výsledků považuji za velmi dobrou.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky diplomové práce boudou použity pro další výzkum vedoucí diplomové práce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Předložená diplomová práce naplňuje požadavky na tento typ závěrečné práce, jak z hlediska formálních náležitostí, tak odborné úrovně. Text diplomové práce je logicky uspořádán, od nejširší problematiky k dané, zkoumané. Literární rešerše obsažená v teoretické části práce poskytuje dostatečný teoretický základ pro správné vypracování praktické a návrhové části diplomové práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Autorka čerpá z celkem 23 odborných publikací, monografií a odborných periodik, včetně zahraničních odborných textů. Citováno je, z formálního hlediska, správně.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

PhD, Zdráhal Ivo,

Autorka ve své diplomové práci předkládá vyhodnocení existence pozitivního finančního synergického efektu podniků v odvětví stavebnictví. Cíl práce považuji za naplněný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115764