KOŠIAN, F. Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajchlová, Jaroslava

Spolupráce se studentem byla neuspokojivá, nebyly z jeho strany plněny termíny k odevzdání dílčích částí, nevyužíval konzultace s vedoucí diplomové práce. Diplomová práce proto vykazuje značné nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem diplomové práce bylo, na základě analýzy podnikových dat konsolidujících subjektů, zhodnotit existenci pozitivního finančního synergického efektu, jako důsledek akvizice, a to v podnicích působících v odvětví národního hospodářství - doprava a skladování. Stanovený cíl diplomové práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Chybí zdůvodnění výběru finančních ukazatelů pro zjišťování existence pozitivního finančního synergického efektu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Při popisu hodnot ukazatelů , jak u vertikální a horizontální analýzy, tak ukazatelů ROE, ROS a likvidita zcela chybí zdůvodnění těchto hodnot. Absentuje možné vysvětlení proč není identifikovaný pozitivní finanční synergický efekt. U předkladatelů diplomových prací se očekává vyšší úroveň ekonomického povědomí a uvažování v širších souvislostech, nikoli popis ukazatelů zúžený na jeho číselné vyjádření.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky výzkumu by měly sloužit jako podklad pro další výzkum vedoucí diplomové práce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E V teoretické části práce chybí provázanost mezi jednotlivými kapitolami. Není z textu zřejmé, proč se autor věnuje koncernům, konsolidaci. Z kapitoly o synergii nesprávně vyplývá, že synergie měříme pouze tak, jak ji popisuje autor. Kapitola o konsolidaci je nedůvodně obsáhlá. Odbornou jazykovou úroveň považuji za nízkou.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

PhD, Zdráhal Ivo,

Cíl práce - zhodnocení existence pozitivního finančního synergického efektu - považuji za naplněný. Autor se zaměřuje na zvolený segment národního hospodářství a na v rámci sestaveného souboru podniků aplikuje relevantní metody. Pro interpretaci výsledků by bylo vhodné více zasadit analýzu do kontextu, ať už ve smyslu heterogenity firem v souboru nebo obecného vývoje podnikatelského prostředí v analyzovaném období.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 115767