STAŇA, M. Podnikatelský záměr - realizace výrobní linky stavebních tvárnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

McKibbin, Monika

Vypracovaný podnikatelský záměr má dynamiku, koresponduje s aktuálními trendy robotizace provozu a má zajímavou návratnost. Vlastnosti popsaného materiálu jsou rovněž nadčasové, velmi zajímavé a pro stavebnictví přínosné. Dle informací uvedených v této práci, má realizace tohoto projektu velký potenciál. Materiál je nadčasový a poměr počtu výrobních provozů ve Francii - nad 600, je ve srovnání s 3 českými provozy, skutečně startující trend. V případě, že se podaří zajistit investor pro vstupní kapitál a kvalitní odbytová síť, nevidím v této práci žádné zásadně slabé místo, projekt považuji za životaschopný a ekonomicky zajímavý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115807