KULA, R. Objektivizované stanovení hodnoty společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Problematika stanovení hodnoty podnikatelského subjektu patří mezi obtížnější témata. Pro řešení je nutno komparovat postupy z finančního a strategického managementu. Práce má jednoznačné praktické využití. Autor k řešení použil běžně známé teoretické postupy. Práce byla hotova v dostatečném časovém předstihu. Zásadní nedostatky v řešení nejsou, dílčí nedostatky jsou pouze ve formální stránce a ve vysvětlení praktické využitelnosti výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zinecker, Marek

Zpracování diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na posluchače magisterského stupně studia. Práce se opírá o přiměřenou literární rešerši a z hlediska výsledků jsou její dopady na podnikatelskou praxi nepopiratelné. K předložené práci připojuji následující komentáře a dotazy: 1) Na str. 55 je v rámci analýzy ekonomických faktorů uvedeno, že tuzemská ekonomika může v "následujících pár letech očekávat začátek recese a krize". Nechť diplomant pojmy "recese" a "krize" terminologicky ukotví. O jaké relevantní studie se toto tvrzení opírá? 2) Výsledky analýzy 7S se mi jeví v některých bodech spíše jako orientační (str. 59). Nechť diplomant specifikuje kritické faktory ovlivňující produktivitu společnosti v kontextu současné napjaté situace na trhu práce (část spolupracovníci).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 115811