HOMOLA, R. Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce řeší problematiku vyhodnocení odběratelů firmy. K řešení je využito teorie fuzzy logiky a programovacích prostředků Excelu a MATLAB. Práce má využití v praxi, je velmi kvalitně zpracována a hodnotím ji celkovým stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kudrna, Josef

Výsledek diplomové práce zcela naplňuje zadání (tvorba evaluačního modelu v programu MS Excel), a přidává navíc řešení v programu MATLAB. Výsledek je prakticky využitelný, s možností dodatečných modifikací. V práci je rovněž podrobně popsán postup jednotlivých kroků tvorby návrhu modelu, usnadňující čtenáři práce / uživateli snadnou orientaci v problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115889