NAVRÁTILOVÁ, P. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou, logicky založenou a formálně správnou diplomovou práci. Použitá metodologie je správná. Diplonmová práce se dá s určitým omezením použít v praxi. Pro závěrečnou obhajobu nestanovuji žádné dodatečné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomová práce obsahuje exaktně nastavený cíl práce a to vypracovat podnikatelský plán na založení dětské skupiny. Po prostudování diplomové práce mohu konstatovat, že tento cíl byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Diplomová práce je logicky uspořádána. Zvolený postup řešení je správný. Metody použité k řešení jsou adekvátní magisterským pracem.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V diplomové práci byl proveden základní průzkum spádové oblasti pro založení dětské skupiny. Dále byly provedeny základní analýzy patřící do skupiny strategických analýz. Ať již PEST, PORTER, tak I SWOT analýza mohly být kvantifikovány a jednotlivé paramatry mohly být měřeny na základních škálách. Diplomantka prokázala schopnost interpretovat výsledky získané v analytické části a vyvozovat z nich patřičné závěry. Dá se s určuitou pravděpodobností prokázat relevance mezi analytickou a návrhovou částí.
Praktická využitelnost výsledků B Navržený podnikatelský plán může být s určitým omezením použit v praxi pro vlastní zakládání. Bude třeba některé klíčové části správně načasovat a aktualizovat k času založení.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Diplomová práce je logicky uspořádána. Formální náležitosti odpovídají těmto druhům prací. V práci je obsažena chybná bibliografická citace práce. Jazykově je práce na vysoké úrovni, nenašel jsem závažné chyby. Úroveň celé práce snižuje přesah tabulek přes okraje stránek.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Diplomová práce obsahuje základní literární zdroje ke zvolené problematice. Práce neobsahuje žádné literární anglické zdroje z vědeckých plnotextových databází. Všechny obsažení tituly ze seznamu zdrojů jsou v práci náležitě citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chalupský, Vladimír

Předložená diplomová práce je příkladem konkrétně zaměřeného projektu s jasnou perspektivou realizace. Osobní zaujetí je z práce patrné na mnoha místech. DP splňuje akademická kritéria pro posouzení tohoto druhu závěrečných prací. K práci nemám po obsahové ani formální stránce výhrady a doporučuji ji přijmout k obhajobě a hodnotit známkou "A"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem diplomové práce je vypracování "takového podnikatelského plánu na založení dětské skupiny, který by mohl sloužit jako podklad pro realizaci konkrétního projektu" - zřízení "dětské skupiny". Vedle toho autorka formuluje dílčí cíle - zmapování současné situace na trhu a definování rizik a kroků k eliminaci / omezení jejich dopadu. Takto formulované cíle jsou bezezbytku splněné.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup řešení - od formulace cílů, přes vymezení relevantního rámce teoretických poznatků, k provedení analýzy současné situace k návrhům - je logický, odpovídá jak charakteru diplomové práce, tak povaze zadání, resp. formulovaným cílům. Způsob "využití" těchto metod ukazuje na to, že autorka zná jejich podstatu, chápe případná omezení jejich vypovídací schopnosti -a dovede s nimi velmi dobře pracovat. Velmi oceňuji nejen kombinaci použitých metod (sekundárního a primárního výzkumu), ale zejména provedení primárního výzkumu - s jasným "tahem na branku".
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Výsledky, získané v procesu analýzy "vnějšího" i "vnitřního" prostředí jsou relevantní, autorka s nimi cílevědomě pracuje. Výše uvedený jasný "tah na branku" je patrný např. při formulaci otázek pro dotazníkové šetření a ve způsobu využití takto získaných výsledků.
Praktická využitelnost výsledků A Zpracovaný podnikatelský záměr je bezesporu solidním základem pro realizaci konkrétního projektu.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Struktura práce je logická, práce je napsaná "čtivým" způsobem, aniž by sklouzávala k nejednoznačným, nejasným či nesprávným vyjádřením, k používání "slangových" výrazů apod.
Práce s informačními zdroji A Autorka využila širokou škálu informačních zdrojů, tyto zdroje jsou vzhledem ke zpracovanému tématu vhodně zvolené a ocitované způsobem, který je obvyklý.
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 115898