PAPP, M. Strategie rozvoje malého rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou diplomovou práci s velkým potenciálem na uplatnění v praxi podniku. Je vidět, že autor pracoval pečlivě se snahou po maximální uplatnění výsledků v jejich rodinném podniku. Pro závěrečnou obhajobu nenavrhuji další dodatečné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomová práce má exaktně vyjádřený cíl. Tím je na záklkadě kritické analýzy navrhnout strategii rozvoje rodinného podniku. Po prostudování diplomové práce mohu konstatovat, že stanovený cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení diplomové práce je správný. Autor správně použil v analytické části nástroje strategické analýzy a v návrzích navrhl korporátní strategii, kterou dále rozvedl do strategie obchodní a do jednotlivých strategií funkčních.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autor prokázal řešením diplomové práce schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich adekvátní závěry. Řešením diplomové práce autor prokázal inženýrské schopnosti k řešení rozsáhlejších problémů a projektů.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky diplomové práce jsou s určitým omezením aplikovatelné v praxi podniku. Některé pasáže bude třeba pro aplikaci ještě prohloubit a hlavně aktualizovat v čase aplikace.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je správně a hlavně logicky uspořádána. Po formální a grafické stránce je práce v pořádku. Použitá odborná terminologie je správná. Po jazykové stránce jsem nenalezel závažnější chyby.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Práce obsahuje základní seznam literárních zdrojů. Tyto zdroje jsou v textu i náležitě a správně citovány. Kvalitu práce snižuje chybějící větší zastoupení anglických vědeckých článků z plnotextových databází.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v oblasti zpracování návrhů rozvoje vybrané společnosti zpracovaná na uspokojivé úrovni. Otázka č. 1: Jaký je odhadovaný rozpočet nákladů pro realizaci Vámi navrhovaných změn (zavedení IS, marketingové akce, najmutí marketingového zástupce apod.)? Otázka č. 2: Na jakém podkladu (nebo výsledku analýz) stavíte své návrhy v oblasti zavedení prodeje doplňkových produktů do stávajícího portfolia produktů vybrané společnosti (spojovací materiál, hutní druho-výrobky a nářadí)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na stanovené dílčí cíle zpracovaná na dobré úrovni. Výtku mám k vymezení hlavního cíle práce, který je od začátku přímo zaměřený na zavedení nového informačního systému pro skladování (strategie rozvoje není zavedení nového IS pro skladování materiálu).
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci jsou použity standardní analytické metody z oblasti strategického řízení pro posouzení současné pozice a prostředí společnosti. V práci jsou využity metody, které jsou stanoveny v cíli. Metody a postupy provádění analýz užívaných v praktické části jsou v teorii popsány na průměrné úrovni. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému v práci postrádám.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na dobré úrovni. Výtku mám k hloubce a rozsahu zpracování některých analýz (např. SLEPT, dále 7S analýza od McKinsey). V rámci analýzy oboru postrádám srovnávací tabulku s přímou konkurencí ve vybraných konkurenčních parametrech (v důsledku toho se autor uchyluje k slabým konstatováním typu "být krok ve předu od konkurence"). Vysoká kvalita produktů nebyla v rámci analýzy podložená řádnou analýzou (konkurenční benchmarking, GE apod.). Některé faktory zanesené do SWOT matice jsou nepodložené a nebyli předmětem řádné analýzy ( "dobrá finanční situace", "nízká poptávka v okolí" ). Vyhodnocení výsledků SWOT matice postrádá jasný postup a metodiku.
Praktická využitelnost výsledků D Práce je v praxi použitelná jako prvotní podklad pro oblast strategického řízení a změn ve vybrané společnosti, která však vyžaduje hlubší analýzu pro následné rozhodování. V návrzích postrádám formulaci ucelené strategie rozvoje v návaznosti na vybranou S-O strategii ze SWOT matice a logiku propojení funkčních strategií dle hierarchie a časového rámce pro její naplnění. Výtku mám k nevymezení cílového zákazníka společnosti a stanovení tržního potenciálu v rámci naplnění cíle zvýšení obratu/tržeb. Největší výhradu mám k chybějícímu rozpočtu a kalkulací výdajů a nákladů spojenou s realizací návrhů v jednotlivých oblastech.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část, které na sebe navazují. Práce splňuje formální náležitosti dané směrnicí. Autor v práci používá terminologii na dobré úrovni až na výjimky (např. SLEPT analýza společnosti místo prostředí, hlavní strategie apod.). Odborná jazyková úroveň relativně odpovídá zvolené problematice. Vizuální dojem z práce snižuje neoddělování kapitol textem resp. jejich stručnou charakteristikou (str. 12, str. 39) a taktéž formátování textu a práce s tabulkami (str. 57 -58). Kapitola 2.4 a její podkapitoly působí z hlediska zařazení do obsahu celé práce naprosto vytrženě a bez návaznosti na strategii nebo řešenou problematiku. Výtku mám také k poznámce nebo textu typu (*Podrobněji se SLEPT analýzou...str.26, str. 27 apod.).
Práce s informačními zdroji B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace, knižní literaturu, tak i v případě zpracování vlastního textu a dat.
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 115899