ŤOPKOVÁ, D. Projekt materiálových toků ve vybraných výrobních provozech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce vznikala po konzultacích po celou dobu posledního ročníku magisterského studia s cílem předložit co nejpřeijatelnějším řešení k reliazaci v průmyslovém prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Zpracovaný cíl a k tomu sestavené dílčí cíle byly v celé šíři splněny včetně zavedení návrhů do relitity podmnikateského subjektu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení vychází z popisu podnikatelského prostředí, na který navazují potřebné analytické metody pro objasnění současného stavu materiálových toků uvnitř podniku a návazně jsou využity uvedené metody i v přístupech odstranění prostojů materiálových toků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Dosažené výsledky návrhu nových materiálových toků ve výrobních podmínkách celého podnikatelského subjektu se staly základem pro uvedení obou druihů přínosů při možné realizaci.
Praktická využitelnost výsledků A Dlouhodobá spolupráce s podnikem, kde se řeší průběh materiálových toků vede k tomu, že způsob návrhu bude realizován na základě precizně zpracovaných závěrů pro realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Použitá odborná a terminologická úroveň dokumentuje dobré odborné znalosti získané při magisterském studiu a doplněné dovednostmi při tvorně nových materiálových toků při řízení výrobního procesu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Řešení zadané oblasti bylo zpracováno na základě studia cca 40ti literárních pramenů a ctí podmínky citaci a legislativní norem k ochraně duševního vlastnictví.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Horák, Petr

Diplomantka pracovala samostatně, aktivně přicházela s návrhy řešení vycházející z vypracovaných analýz a mapování činností ve výrobní oblasti. Předložená práce je přehledná a srozumitelná. Opírá se o rozsáhlý teoretický základ s využitím vědomostí získaných v rámci studia i zkušenostmi z několikaleté praxe ve společnosti IMI Precision Engineering. Návrhy optimalizace vycházející z analytické části byly uvedeny do provozu a přinesly očekávané přínosy, jak v úspoře výrobní plochy, redukci počtu vychystávek ze skladu a zvýšení produktivity práce. Diplomová práce je zcela jednoznačně přínosem pro společenost IMI. Považuji ji za zdařilou a kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115921