VICHR, M. Strategie rozvoje rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o výbornou práci s velkým potenciálem pro uplatnění v praxi podniku. Práce je metodologicky správná, bez závažných formálních nedostatků. Pro obhajobu nestanovuji dodatečné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomová práce obsahuje exaktně stanovený cíl a tím je navrhnout strategii rozvoje pro konkrétní rodinný podnik. Po prostudování celé práce mohu konstatovat, že cíl práce byl splněn. Na práci je vidět, že diplomant pracoval svědomitě dle konkrétního zadání rodinného podniku, s maximální snahou pro uplatnitelnost navržených výsledků.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení je správný. Byly použity metody strategické analýzy a v návrhu jednotlivé části strategického procesu podniku. Metody byly zvoleny správně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autor prokázal řešením diplomové práce inženýrské schopnosti pro řešení rozsáhlejších problémů. Dále prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Dosažený výsledky jsou v maximální míře aplikovatelné v praxi podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání práce je logické. Použitá odborná terminologie je správná. Po formální a grafické stránce je práce na patřičné výši. Jazyková úroveň práce je vysoká.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce obsahuje základní seznam literárních zdrojů. Tyto zdroje jsou v textu i náležitě citovány. V práci mohlo být použito i více odborných vědeckých anglických článků z plnotextových databází.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v oblasti návrhů rozvoje rodinné firmy zpracovaná na velmi dobré úrovni. Otázka č. 1: Na jakém podkladu (nebo výsledku analýz) stavíte návrhy v oblasti "zavedení 3-5 velmi levných položek" od vůdčího dodavatele pro přilákání nových zákazníků z B2C trhu? Otázka č. 2: Jaký je odhadovaný rozpočet nákladů pro realizaci Vámi navrhovaných změn (organizační struktura, pracovníci, procesy) resp. realizace strategického projektu STRAP VICHR 2020-2024?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Práce je s ohledem na hlavní cíl a stanovené dílčí cíle práce zpracovaná na výborné úrovni. Výsledky analýz podporují návrhy v oblasti strategického plánování a změn ve vybraných oblastech společnosti. Autor v práci dodržuje nastavené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci jsou použity standardní analytické metody z oblasti strategického řízení pro posouzení současné pozice a prostředí společnosti, tak i standardní nástroje projektového řízení a analýzy rizik. V práci jsou dodrženy postupy řešení a metody, které jsou stanoveny v cíli. Postrádám pouze větší propojení mezi teoretickou a praktickou části v oblasti problematiky finanční analýzy, analýzy rizik a stanovení kritické cesty.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na velmi dobré úrovni. Velice oceňuji zpracování matice hodnocení interních faktorů "7S" a z ní vyvozených závěrů. Na druhé straně, v důsledku převážně regionálního působení firmy považuji popis faktorů vztažených na celou ČR nad rámec problematiky (zvlášť u sociálně-kulturní oblasti). Výtku mám k hloubce a rozsahu zpracování analýzy oboru (postrádám benchmarkingovou tabulku s přímou konkurencí ve vybraných konkurenčních parametrech a hlubší analýzu vyjednávací síly zákazníků). Závěry v oblasti silných stránek v rámci SWOT matice z hlediska kvality a odlišnosti nabídky sortimentu společnosti jsou nepodložené a nebyli analyzovány (to samé platí pro stabilitu trhu v oblasti příležitostí či neetické a nelegální praktiky konkurentů).
Praktická využitelnost výsledků C Práce je v praxi reálně použitelná a může sloužit jako dobrý podklad pro oblast strategického řízení a změn v rodinném podniku. Oceňuji velmi dobré vymezení strategických cílů, změn v organizační struktuře, časové nastavení strategického plánování v podobě rámcových projektových plánů a zhodnocení rizik včetně kritické cesty. Otázkou však je, zda uváděná období nejsou s ohledem na dynamický vývoj trhu a konkurence příliš dlouhé včetně administrativní a projektové zátěže ze strany zaměstnanců. Na druhé straně, nejenom v rámci analýz, ale i návrhů postrádám vymezení cílového zákazníka společnosti (B2C, B2B) a tržního potenciálu v rámci naplnění cíle zvýšení tržeb. Největší výtku mám k chybějícímu rozpočtu a kalkulací nákladů spojenou s realizací strategického projektu STRAP VICHR 2020-2024.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část, které na sebe navazují. Práce splňuje formální náležitosti dané směrnicí. Autor v práci používá adekvátní terminologii na výborné úrovni. Odborná jazyková úroveň odpovídá zvolené problematice. Vytknout musím absenci popisu problematiky a vzorců finanční analýzy v teorii a následně užitých v praktické části práce. Malou výtku mám také k formátování a úpravě textu (např. obsah práce, str. 26, str. 29, str. 35, str. 50 apod.).
Práce s informačními zdroji A V práci je s citacemi pracováno na výborné úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace, knižní literaturu, tak i v případě zpracování vlastního textu a dat.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 115925