KLÍMOVÁ, D. Marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na vytvoření vhodné marketingové komunikace jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Diplomantka použila relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Autorka velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Návrhová část obsahuje časové hledisko, finanční rámec, personální zajištění, analýzu rizik a predikci obratu, což umožňuje snadnější implementaci navrhovaných opatření do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Práce s citačními zdroji je na požadované úrovni. Otázka k obhajobě: Který z návrhů považujete za nejdůležitější a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Števanka, Ladislav

Zpracovatelka se ve své práci zabývá marketingovou komunikací developerské firmy. Součástí práce je analýza současného stavu a návrh možných změn. V úvodu práce se studentka věnovala teoretické části, kde vysvětlila k čemu marketing slouží a pro je důležitý. Součástí teoretické části byl i stručný popis použitých analýzy vnějšího i vnitřního prostředí firmy. V praktické části plynule navazuje a využívá analýz ke zjištění současného stavu společnosti. Velkou výhodou je velká znalost firmy a také fakt, že jí byla poskytnuta reálná data. Výstupy a závěry analýz tak mají vysokou vypovídací hodnotu a mohou být prakticky využity firmou samotnou. Zpracovatelka se dále rozhodla využít dotazníkového šetření, aby zjistila obecné povědomí o firmě, trhu s nemovitostmi a preferencemi potenciálních zákazníků. Jedním z překvapení pro hodnotitele byl fakt, že ačkoliv žijeme v digitálním světě a dotazníky byly vyplněny většinou on-line, velká část z dotazovaných preferuje off-line reklamu. Je dobře, že se studentka na tuto část zaměřila a navrhla možné změny, které by firmě mohly v oblasti off-line reklamy pomoci. Velkým bonusem je fakt, že korespondují s filozofií firmy dělat Brno hezčí a v návrhu se neobjevují billboardy produkující vizuální smog, ale například zvelebení cyklostezky. Celkově diplomová práce překvapuje větší mírou praktické části, aniž by to bylo na úkor teorie. Nejedná se tedy o pouhé citace a opakování již objeveného, ale hledání cest, jak firmě pomoci oslovit co nejširší spektrum zákazníků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115976