HENSL, J. Návrh implementace a síťové bezpečnosti protokolu IPv6 v organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Výborná práce, diplomant prokázal vysoký stupeň odborných znalostí a schopnost systémového myšlení. Práce má vysokou odbornou úroveň. Nejenže vytvořil projekt implementace IPv6 do reálného složitého prostředí, ale práce může sloužit jako velmi dobrá metodika pro jiné případy. Práci doporučuji k obhajobě. Doplňující otázky: 1. Proč navrhujete pro každou verzi IP různé technologie pro realizaci VPN (IPSec / OpenVPN)? 2. Poskytují stávající provideři IPv6 konektivitu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Petr

Práce splnila zadání s řešením, které nepovažuji za plně profesionální. Nicméně při vyřešení profesionální podpory lze toto řešení považovat za použitelné i pro rutinní nasazení. Otázkou však zůstává průchodnost routeru a bezpečnostní atributy vybraného HW. Z návrhu řešení je patrná velká dávka zápalu pro věc a penzum odvedené práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116001