LIPTÁK, R. Virtualizace a optimalizace IT infrastruktury ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Diplomant předložil velmi dobrou práci. Na základě analýzy správně navrhl virtualizační platformu a strukturu clustru s vysokou dostupností a síťovou infrastrukturu. S přiměřenou rezervou správně definoval potřebné zdroje hostitelů a uložiště a navrhl konkrétní zařízení. Cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě Doplňující otázky: 1. Neuvažoval jste o nějaké možnosti clustru bez potřeby SAN uložiště? 2. Budou z hlediska požadavků vysoké dostupnosti navržené UPS dostatečné z hlediska zátěže a délky běhu na baterie?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hladiš, Peter

Diplomovú prácu hodnotím ako veľmi dobrú. V analýze autor uviedol kľúčové informácie o IT infraštruktúre a jej využití, ktoré zohľadnil pri výbere riešenia. Následne vytvoril podrobný návrh, ktorý pokrýva postupy virtualizácie a to od výberu platformy a návrhu prostredia, až po implementáciu a management. Oceňujem, že okrem stanovenia všeobecných parametrov zariadení navrhol konkrétne modely koncových uzlov a sieťových prvkov. Až na pár drobných nedostatkov pokladám návrh za správny. Prácu považujem za použiteľnú v praxi a odporúčam ju k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116002