SMRČKOVÁ, I. Tvorba štíhlého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována po celý akademický rok posledního ročníku magisterského studia. Vedle konzultací na fakultě je doplněna i praktickými poznatky z výrobního podniku. Pečlivě přistupovala k připomínkám a návrhům na řešení a vždy je doplňovala vlstními poznatky a možnostmi řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíl a jeho rozšíření dílčími cíli byl navrženým řešením splněn v celé šíři podmínek konkrétního podniku a to jak v oblasti techniky vybavení, tak i celkového využití technologie.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Řešení daného cíle vychází z teoretické přípravy, která byla použita jak v analýze současného stavu, tak i v návrhu na odstranění prostojů materiálových toků ve výrobním procesu. Byly zhodnoceny i ekonomické dopady na zavedení štíhlé výroby.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Předložené návrhy byly zpracovány i z pohledu k zadávaným výrobním úkolům a průběhu ve výrobním layoutu. Zhodnocení bylo zpracováno i na základě celkové efektivnosti zařízení (OEE).
Praktická využitelnost výsledků B Postup návrhu i konečné vyřešení změn ve výrobním portfoliu se jistě stane základem pro rozhodování managementu v reálném čase i plánovacím obdobím pro operativní řízení výroby.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Grafické i formální uspořádání práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci vysokoškolského studia magisterského programu oboru Ekonomika a management. Jazyková úroveň i terminologie jsou na odpovídající výši dané oblasti řešení.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce vykazuje použití jak knižní literatury, tak i elektronických pramenů. Je sestavena i z literatury v jazyce odborníka mimo české prostředí - anglickém.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chmelař, Libor

Práce přesně vystihuje problematiku zeštíhlení výrobního procesu a praktickou využitelnost konkrétních návrhů, obsažených v této diplomové práci a to v podmínkách konkrétního podnikatelského subjektu i s ohledem na aktuální makroekonomickou situaci v oblasti automotive průmyslu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116021