VÉVODA, M. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o výbornou diplomovou práci s velkým potenciálem na uplatnění v praxi. Práce nevykazuje závažnější nedostatky. K obhajobě nenavrhuji dodatečné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomová práce má exaktně vyjádřeny cíle práce. Tyto cíle korespondují se zadaným cílem v oficiálním zadání. Po přečtení práce mohu konstatovat, že cíle práce byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení je správný, metody použité k řešení práce jsou adekvátní těmto druhům prací.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autor zpracováním diplomovén práce prokázal schopnost inženýrského přístupu k řešení rozsáhlejších problémů. Prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky práce jsou uplatnitelné v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání práce je logické. Po formální stránce je práce nadstandardní. Použitá terminologie je správná. Po jazykové stránce jsem nenašel žádné nedostatky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci chybí větší zastoupení anglických vědeckých článků z plnotextových databází. Seznam literárních zdrojů je dostatečný a váže se k tématu práce. Zdroje byly též v textu náležitě citovány.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vykydalová, Pavlína

Cílem diplomové práce bylo zpracovat podnikatelský plán pro založení nového podniku, který je zaměřen na servis a tlumení vozidel. Tohoto cíle bylo dle mého názoru dosaženo. V teoretické části autor přehledně definoval základní pojmy potřebné pro části následující. Pro zmapování reálné situace na trhu použil diplomant i výzkum formou dotazníků, jejichž závěry byly přehledně zpracovány. Analytická část obsahuje vše, co je k založení takového podniku důležité. Práce je velmi dobře zpracována a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116037