KOHOUTKOVÁ, M. Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce se zabývá založením lesní školky v Boskovicích. Diplomantka provedla celou řadu analýz včetně marketingového průzkumu trhu pomocí dotazníkového šetření. Na základě těchto analýz zpracovala podnikatelský plán včetně ekonomického vyhodnocení realistické, optimistické a pesimistické varianty. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Navrátil, Jaroslav

Při zpracování podnikatelského záměru za účelem zřízení lesní školky, diplomantka provedla celou řadu analýz na př.:(průzkum trhu, SWOT analýzu, dotazníkové šetření a další). Na základě těchto analýz vypracovala návrh řešení podnikatelského plánu. Rozpracovala finanční plán ve třech variantách (optimistická, realistická a pesimistická), dále analýzu rizik navrženého podnikatelského plánu, marketingový plán a další. Diplomová práce je cenným podkladem pro realizaci podnikatelského záměru. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116081