PAVLÍKOVÁ, P. Motivační systém ve společnosti ABC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Práce je příkladem dobře zpracované problematiky, se znalostí prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Hlavní cíl - návrhy ke zlepšení motivace byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Studentka volila adekvátní způsob šetření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka studovanou problematiku zná velmi dobře, a její závěry jsou realistické.
Praktická využitelnost výsledků A Praktická znalost prostředí se projevila ve využitelnosti výsledků.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Přehledná práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Kompetentně vybírala relevantní zdroje a data.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kadlecová, Eva

Téma diplomové práce je aktuální a zajímavé. Autorka detailně popsala stávající stav a jednotlivé benefity v konkrétní společnosti. Návrhy jsou logicky formulované a v praxi použitelné. Kladně hodnotím přehledné vyčíslení nákladů na zavedení. Cíle diplomové práce byly naplněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116463