SEDLÁČKOVÁ, V. Změna systému odměňování ve výrobní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Prakticky zaměřená práce, na které je zřejmá zkušenost s firmou. Oceňuji schopnost vidět firmu v širších souvislostech a s perspektivou dalšího vývoje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Studentka přináší firmě nový přístup k odměňování zaměstnanců, cíl zcela splnila.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Řízené rozhovory i dotazníkové šetření společně se znalostí podniku a vnitřních dokumentů je dobrou metodou pro změnu v odměňování. Postupy jsou přiměřené zadání.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka se neobává razantních návrhů a prokazuje svoji schopnost posuzovat výkony společnosti i zaměstnance v souvislostech.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky lze převést beze změn do praxe, pokud to vedení firmy uzná za vhodné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Drobné nedostatky v citaci literatury, práce přehledná.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Zásadní informační zdroje studentka plně využila.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Weiterová, Monika

Autorka práce splnila všechny stanovené cíle. Provedla dostatečně hluboké analýzy a dotazníkové šetření, které umožnila zformulovat jasná doporučení pro danou firmu, která je může aplikovat v praxi. Práce je logicky a přehledně členěna. Formální úprava je v pořádku, avšak jazyková úroveň je v některých částech práce slabší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116464