HOFMANOVÁ, M. Motivační systém ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Cílem diplomantčiny práce bylo předložení návrhů, které umožní podniku zlepšení získávání nových zaměstnanců a také udržení si těch stávajících. Teoretická část je tvořena velkým množstvím českých zdrojů, které tematicky odpovídají řešenému problému. V analytické části pak pomocí dotazníku vlastní konstrukce člení výsledky jak na oblast administrativy a dělníků, ale ukazuje i celkové průměrné hodnoty. To považuji za velmi přínosné, byť testování statistických rozdílů chybí. Jako přínosné se mi rovněž jeví zpracování otevřených otázek, které obsahuje konkrétní odpovědi pracovníků a čtenář si pak může udělat sám obrázek o postoji pracovníků k prostředí, kolektivu apod., případně zjistit jejich vlastní preference změn (přístup nadřízeného apod.). Otázka pro diplomantku: Vaše návrhy dosahují ročních nákladů přes 10 mil. korun, je Vám znám postoj managementu k Vámi navrhované úpravě ročních odměn za bezmála 8 mil. korun?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Víchová, Martina

Diplomová práce se zabývá problematikou motivačního systému v naší společnosti. Téma je velmi aktuální a zjištěné informace spolu s návrhy by měly pomoci jak k udržení stávajících zaměstnanců, tak i při náboru nových potenciálních zaměstnanců. Některé předložené návrhy jsou již ve fázi realizace. Návrhy, jejichž zavedení by měly za následek podstatné zvýšení nákladů, budou hlouběji analyzovány a budou otázkou diskuze s vrcholovým vedením. Po formální stránce je práce přehledná a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116486