HAUK, P. Optimalizace náborových procesů a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo předložení návrhů na zefektivnění a optimalizaci náborových procesů v organizaci a následné adaptace nových zaměstnanců v nemocničním zařízení. Teoretická část práce je rozsáhlá a je adekvátní řešenému tématu, přičemž byly použity nejen české, ale i zahraniční zdroje literatury. V analytické části se diplomant opírá o vlastní dotazníkové šetření a o polostrukturovaný rozhovor. Dotazníkové šetření je zpracováno na dobré úrovni, pouze mám výtku k příliš kompaktní podobě prezentace výsledků, takže se při čtení vše slévá do jednoho celku. Samotný obsah je však v pořádku. U výsledků z rozhovoru bych ocenil větší hloubku (více citovaných pasáží), neboť autor si s nimi dal velkou práci (viz přílohy s přepisem rozhovorů) a je škoda, že jich více nevyužil jako příkladů, nicméně jinak je analýza v pořádku. Oceňuji pak navrhovaná řešení navazující na analytickou část, která svým rozsahem předčila má očekávání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Wildová, Jana

Diplomová práce je zaměřena na náborové a adaptační procesy v nemocničním zařízení. Jedná se o téma vysoce aktuální, neboť kvůli nedostatku pracovníků ve zdravotnictví a jejich fluktuaci dochází až k uzavírání celých oddělení, jak uvádí i autor. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část má dostatečný rozsah a koresponduje s tématy v praktické části. V další části autor přehledně popisuje současný stav ve vybrané organizaci a uplatňované náborové a adaptační procesy. Oceňuji, že k výzkumu využívá dvě metody, čímž získává komplexní pohled na dané otázky. Zatímco řadovým zaměstnancům rozdal dotazníky k dotazníkovému šetření, s nadřízenými a s vedením společnosti vede strukturovaný rozhovor. Získané poznatky přehledně a relevantně vyhodnocuje. Cílem práce bylo na základě těchto výsledků navrhnout změny ke zkvalitnění náborových a adaptačních procesů. Tento cíl byl naplněn. Návrhy změn považuji za podnětné a prakticky využitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116487