REHBERGEROVÁ, A. Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zaměstnanců s cílem snížení jejich fluktuace ve výrobním podniku. Teoretická část je zpracována primárně z české literatury (3 cizojazyčné zdroje) a mapuje nejdůležitější témata vztažená k tématu práce. Poněkud rušivě působí forma citací, kdy citace v uvozovkách není součástí věty ale je vždy od citované části oddělena tečkou. Analytická část dobře popisuje výsledky jednotlivých položek použitého dotazníku, jako přínosné pak vidím sumarizující grafy srovnávající tematicky blízké položky. Škoda jen, že nedošlo na analýzu rozdílů mezi pracovníky v kancelářích a dělníky. Co se týče návrhů, ty jsou adekvátní výsledkům popisovaným v analytické části, jako mírně problematické se mi jeví náklady dvou návrhů z oblasti komunikace, které počítají se mzdovými náklady pouze pro pracovníka personálního oddělení, přičemž je zde i časová náročnost pro další zaměstnance. V diplomové práci oceňuji zejm. návrh na zvýšení mezd dělníků, na což obvykle zaměstnavatelé příliš dobře nereagují a raději uvažují o benefitech, které však dělníci tak neocení. Jako velmi přínosné se mi jeví i zmapování mezd konkurence. Otázka pro diplomantku: mzdové náklady pro pracovníky IT a personálního oddělení jste počítala na základě jejich hrubé či superhrubé mzdy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Cejpková, Veronika

Autorka se v práci zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců ve firmě. Autorka výstižně popsala aktuální stav ve firmě a pomocí dotazníkového šetření doporučila poměrně široké spektrum relevantních návrhů na zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Zejména oceňuji mzdové srovnání ve výrobních firmách ve Znojmě, na jehož základě autorka navrhla zvýšení mezd operátorům výroby a změnu benefitního systému pro zaměstnance THP. Podnětným v této oblasti shledávám především autorčin nápad na financování tohoto návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116491