ŽÁK, J. Motivace a odměňování pracovníků ve výrobě u vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Cílem diplomantovy práce bylo předložení návrhů na zlepšení spokojenosti a motivace pracovníků ve výrobní firmě. Tematicky teoretická část práce odpovídá řešenému tématu, nicméně některé poměrně rozsáhlé části textu na první pohled se jeví jako citované pasáže odborné literatury, na konci textu však zdroj chybí (např. s. 25-27). Také v této práci poněkud rušivě působí forma citací, kdy citace v uvozovkách není součástí věty, ale je vždy od citované části oddělena tečkou. V analytické části oceňuji rozdělení výzkumného souboru na THP, GAP leadery a Operátory, kdy výsledky prokázaly velmi zajímavé rozdíly mezi těmito skupinami (byť stat. rozdíly diplomant nezjišťoval, což je při takto velkém vzorku škoda). Nechybí zde ani rozhovor se čtyřmi zaměstnanci, zde bych ocenil jasnější formulaci otázek a nikoliv jen obecné téma. Návrhová část vychází z výsledků, nicméně jak je z nich patrno, tento podnik již má poměrně dobře propracovaný systém benefitů. Navrhované benefity (zejm. návrh změny flexibilní části mzdy a příspěvek na dovolenou) tak sice vypadají na první pohled lákavě, ale je otázkou, nakolik bude finanční zatížení podniku těmito benefity únosné. Otázka pro diplomanta: 1. Proč jste si pro rozhovor vybral právě GAP leadery? 2. Konzultoval jste své návrhy s vedením podniku? Pokud ano, jaký je jejich postoj k nim?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Schüller, David

Práce se zabývá zlepšením spokojenosti a motivace pracovníků ve výrobním podniku. Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na zvýšení úrovně spokojenosti a motivace pracovníků jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou strukturována dle teoretického rámce. Diplomant použil vhodné metody pro sběr a analýzu dat. Autor velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz. Kladně hodnotím rozdělení výzkumného vzorku na segmenty THC, GAP leadery a operátory, z důvodu komplexnějších výsledků z provedených analýz. Formální náležitosti, použitá terminologie a práce s citačními zdroji je na dobré úrovni. Otázka: Jaký z návrhů považujete za nejdůležitější a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 116492