TŮMOVÁ, M. Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Diplomantka si ve své práci stanovila předložení opatření pro optimalizaci vytíženosti lidských zdrojů v týmu. Teoretická část je zpracována adekvátně, u některých oblastí mám však trochu pocit, že by si text zasloužil více vlastních komentářů. U anglického článku je pak zřejmě omylem citována databáze a nikoliv autor článku (str. 19). Nepříliš rád také vidím použití populárně naučných zdrojů typu managementmania.com Diplomantka jako hlavní výzkumnou metodu zvolila strukturovaný rozhovor. To je na jednu stranu vhodné řešení, které umožní odpovědi respondentů smysluplně porovnat, na druhou stranu však výsledky mohou být ochuzeny o případný popis zajímavých doplňkových jevů, které by mohl poskytnout rozhovor polostrukturovaný. Samotný analýza rozhovorů je poměrně nevelkého rozsahu, nicméně důležité body jsou v ní zachyceny, čím více byly odpovědi konzistentní, tím méně jim bylo věnováno prostoru a naopak čím více by variabilní, tím větší pozornosti se jim v popisu dostalo. Oceňuji, že odpovědi konkrétních respondentů na jednotlivé otázky diplomantka zařadila do příloh, což umožňuje ověření jejich interpretací. Otázka pro diplomantku: v návrzích, jejichž finanční náročnost vyčíslujete na základě hodinové mzdy, uvádíte náklad návrhu v hrubé nebo superhrubé mzdě?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kocourková, Jana

Autorka práce v teoretické části popsala řízení lidských zdrojů, jejich výkonnost, motivaci a efektivní plánování lidských zdrojů. Díky tomu, že je součástí analyzované společnosti, kvalitně využila teoretické a i praktické znalosti v daném odvětví. V praktické části u interpretace výsledků z provedených pohovorů se zaměstnanci mohla autorka pro lepší představu přehledněji zpracovat odpovědi jednotlivých otázek, např. do grafů. Cíl práce byl splněn a návrhy, které autorka popisuje, jsou přínosné pro společnost. Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116493