KOŽENÁ, P. Návrhy řešení pro snížení fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout řešení vedoucí ke snížení fluktuace pracovníků ve společnosti působící v oblasti nákladní dopravy. Teoretická část dostatečně pokrývá tématiku adaptace nejen v českém kontextu, ale využito i poznatků ze zahraniční literatury. V analytické části se diplomantka se velmi podrobně věnuje představení společnosti, zásadní je však kapitola 3.9.3. popisující právě různé příčiny vysoké míry fluktuace v této společnosti. Co jsem zde bohužel nenašel je konkrétnější popis proběhlého dotazníkového šetření, nicméně dotazník samotný je uveden v příloze. Návrhy pak odpovídají zjištěním z proběhlého dotazníkového šetření. Otázka pro diplomantku: Jaké jsou ještě další výhody a nevýhody zaměstnávání zahraničních pracovníků prostřednictvím agentur?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Davčíková, Gabriela

Autorka si vybrala téma, které je v dané společnosti již dlouhodobým problémem - a to vysoká fluktuace zaměstnanců na pozici řidiče mezinárodní kamionové dopravy. V teoretické části autorka dobře pracuje s odbornou literaturou a tyto poznatky následně využívá v dalších oblastech své práce. Praktická část podrobně zkoumá současný stav dané firmy - autorka velmi důsledně zpracovala poskytnuté materiály a na pohovory se zaměstnanci byla vždy dobře připravená a kladla vhodné otázky, jejichž výstupy nadále využila při vypracování návrhů pro společnost. Výsledky dotazníkového šetření v oblasti spokojenosti zaměstnanců firma využije pro zlepšení stávající situace. Většina navrhovaných řešení je dobře zvolená a daná firma z nich bude čerpat i v praxi. Hlavní cíl práce byl dle mého názoru úspěšně splněn, a proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116494