CHRÁSTOVÁ, V. Flexibilní formy práce ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou slaďování pracovního a osobního života pracovníků advokátní kanceláře. Teoretická část je velmi dobře zpracována jak z českých, tak zahraničních zdrojů, nechybí ani mezigenerační členění. Analytická část je rovněž zpracována na kvalitní úrovni, výsledky jsou smysluplně členěny jak pro advokáty, tak pro koncipienty (i když těch autorka uvádí v textu na str. 62 v součtu 101%), kteří se od sebe liší jakou mírou seniority (pracovních zkušeností), tak i věkem a rozdílnými nároky na toto slaďování. Zde mi chybělo pouze statistické srovnání rozdílů mezi skupinami. Návrhová část navazuje obsahově přímo na výsledky, jednotlivé návrhy jsou dobře promyšlené a jsou zpracovány v souladu s výsledky, část z nich však neobsahuje ekonomické vyčíslení nákladů, což je škoda, z mého pohledu důležité návrhy však vyčísleny jsou. U návrhu 3.4 – „Místo pro relaxaci a zábavu“, jsou pak u některých položek poměrně velké cenové rozdíly. Otázka pro diplomantku: Váš návrh 3.1.1 „Virtuální advokát“ se mi jeví jako velmi slibný, nicméně vybočující mimo běžné normy podobně etablovaných společností. Prezentovala jste tento návrh managementu společnosti, a pokud ano, jsou tomuto návrhu otevřeni?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Soukup, Daniel

Diplomantka se ve své práci zabývá otázkou flexibilních pracovních úvazků společnost, jejímž předmětem podnikání je poskytování právních služeb. Vzhledem k oboru podnikání (oblast tzv. proffesional services), který je obecně považován za časově vysoce náročný, je dané téma velmi aktuální. V teoretické části autorka komplexně popisuje nejrůznější možnosti a způsoby flexibilního zaměstnání, které se opírají a platnou legislativu, primárně o Zákoník práce. Důležitým doplněním teoretické části je také pohled na očekávání flexibility od různých generací zaměstnanců a pracovníků - tzv. generace X a generace Y a další. Stěžejní část práce tvoří analýza aktuálního stavu vybrané společnosti a návrh vhodných doporučení. V rámci analýzy vycházela autorka práce z existující interní dokumentace společnosti, kterou vhodně doplnila samostatně vytvořeným a realizovaných průzkumem mezi zaměstnanci a spolupracovníky této společnosti. Návratnost odpovědí na úrovni blížící se 50% a jejich struktura ukazují, že se jedná o téma skutečně aktuální, ke kterému však jednotliví zaměstnanci a spolupracovníci přistupují individuálně, často s diametrálně odlišnými preferencemi, které zpravidla odrážejí jejich aktuální životní situaci. Autorka ve své práci prokázala schopnost získaná data strukturovaně zpracovat, vhodně analyzovat a vyvodit z nich řadu závěrů. V rámci návrhů budoucích opatření přichází diplomantka s myšlenkou tzv. virtuální advokátní kanceláře. Popisuje možnost fungování takovéhoto modelu, včetně návrhů technického řešení a očekávané finanční nákladovosti. Přestože se jedná o velmi zajímavý a inovativní pohled na způsob poskytování právních služeb (sleduje moderní trendy z vyspělých, primárně anglosaských jurisdikcí), je jeho praktická využitelnost pro účely předmětné společnosti omezena a znamenala by zaměření se spíše na nový segment klientů - primárně z řad fyzických osob, živnostníků a drobných podnikatelů. Z pohledu zaměstnanců a spolupracovníků se však může jednat o způsob práce, který by určitá část uvítala a preferovala. Zajímavou součástí návrhů práce, u kterého shledávám největší přínosy (pro společnost i její zaměstnance a spolupracovníky) je tzv. model On site poskytování právních služeb a využití tvz. secondments, kterým autorka práci vhodně doplnila. Práci dále doplňuje o dílčí návrhy, jako jsou větší a ucelená informovanost a vyšší podpora práce z domova, jejichž implementace by měla být naopak relativně snadná. Na základě výše uvedeného doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116496