FILIPOVÁ, H. Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout opatření, která ve vybrané společnosti povedou ke zefektivnění vybraných procesů v oblasti získávání, výběru a adaptace zaměstnanců a k následnému snížení fluktuace. Teoretická část je zpracována velmi kvalitně a zejm. na základě celé řady zahraniční literatury popisuje teoretické základy všech témat, kterých se diplomantka ve své celé diplomové práci věnuje. Analytická část těží konkrétně z metod dotazníkového šetření vlastní konstrukce, tak z rozhovoru s personální manažerkou. Návrhy jsou pak velmi kvalitně zpracovány a vyčísleny, a přímo navazují na výsledky proběhlého dotazníkového šetření a interview. V závěru a v neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout diplomantčinu naprostou samostatnost při zpracování své diplomové práce. Práci proto hodnotím i přes drobné výhrady celkově stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pilařová, Lucie

Kladně hodnotím téma diplomové práce, které je velmi aktuální, a proto může poskytnout pracovníkům z personálního oddělení cenné informace. Autorka v teoretické části zpracovala použitou literaturu na vysoké úrovni. Oceňuji použití zahraniční literatury a odborných článků. V analytické části je nejprve představena analyzovaná společnost, dále jsou použity běžné metody zkoumání, ale jejich zpracování je provedeno nadstandardním způsobem. Velmi precizně a detailně jsou zpracovány výstupy z dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru. Jednotlivé odpovědi jsou správně interpretovány, doplněny o grafy a přehledné tabulky. Návrhová část práce představuje doporučení autorky na zvýšení efektivity náboru, adaptace, snížení fluktuace zaměstnanců a navazuje tak na zjištěné nedostatky v analytické části. Návrhová část obsahuje adekvátní návrhy, které jsou rozšířeny o finanční a časové hledisko. Doporučení jsou reálná, nejsou finančně náročná, což přispívá ke snadnější implementaci do praxe. Práce je logicky strukturovaná a jednotlivé kapitoly na sebe smysluplně navazují. Výsledky práce jsou prakticky využitelné. Stanovené cíle se podařilo autorce splnit. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116500