CAKLOVÁ, G. Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Cílem diplomantčiny práce bylo předložení návrhů rozšíření motivačního systému společnosti Bosch diesel s.r.o. Teoretická část je zpracována adekvátně tématu a obsahuje dostatečné množství českých i zahraničních zdrojů. Zde oceňuji vlastní komentáře autorky a nikoliv jen pasivní přepis literatury. V rámci analytické části je trochu škoda, že se diplomantce nepodařilo získat větší množství respondentů do dotazníkového šetření, případně nevyužila možností, které by např. nabídla metoda rozhovoru se zaměstnanci. Silnou stránkou práce je pak návrhová část, která je zpracována velmi podrobně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Roupcová, Jitka

Gabriela Caklová pro naši společnost Bosch Diesel s.r.o. zpracovala diplomovou práci na téma "Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti", ve které se podrobně věnovala analýze stávající nabídky motivačního systému a následně vypracovala návrhy jeho rozšíření. Vymyslet návrhy na rozšíření bylo velmi náročné, protože naše společnost v tomto směru poskytuje zaměstnancům již bohatou škálu benefitů. Některé uvedené návrhy (např. příměstské tábory, e-názor a dotované MHD) budou předloženy vedení společnosti ke schválení implementace. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116501