KROŠÍKOVÁ, M. Marketingová strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření v rámci marketingové strategie jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Diplomantka použila relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Analýza je zpracována pečlivě a má logickou strukturu. Autorka logicky interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení jsou přehledně strukturována dle marketingového mixu. Marketingová strategie obsahuje finanční hledisko, časový rámec, zajištění z pohledu lidských zdrojů a analýzu rizik, což umožňuje snadnější implementaci do praxe. Predikce vývoje obratu pomocí regresní analýzy je zpracována v pesimistické, realistické a optimistické variantě. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka k obhajobě: Který z návrhů považujete za klíčový a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jašková, Blanka

Cílem diplomové práce bylo na základě vlastního marketingového průzkumu a analýzy dat stanovit marketingovou strategii společnosti Novice car, s.r.o., která se zabývá mezinárodní dopravou a servisem vozidel. Struktura diplomové práce o rozsahu 104 stran plně odpovídá stanovenému zadání práce. V teoretické části se autorka zabývá přesným vymezením pojmů týkajících se marketingové strategie, jako jsou marketingová analýza, marketingový mix, marketingová komunikace a typy marketingového výzkumu včetně SWOT analýzy. Teoretická část vychází z doporučené odborné literatury. Při vytváření marketingové strategie je zapotřebí se zaměřit na aktuální pojetí strategického marketingu, seznámit se s novými poznatky a definicemi a čerpat informace i ze zahraničních publikací. Některé metody v klasickém pojetí doporučené literatury jsou v dnešní době již zastaralé a prakticky se nevyužívají. V analytické části autorka pěkně popisuje společnost Novice cars, vnější i vnitřní prostředí firmy a pomocí SWOT analýzy názorně ukazuje nedostatky, se kterými se firma na trhu potýká. Pomocí vlastního výzkumu, ve kterém se jí podařilo získat 275 respondentů, úspěšně navrhuje strategické kroky, které by mohly firmě pomoci získat nové zákazníky. Struktura diplomové práce je přehledná, všechny kroky na sebe logicky navazují a vše působí jako jeden celek. Přehlednost práce doplňují názorné grafy a tabulky s jasnou vypovídající hodnotou. Zadané cíle diplomové práce byly splněny a tímto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116510