KUČERA, T. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Autor použil relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Autor logicky interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení jsou konkrétně definována a obsahují finanční rámec, časové hledisko, personální zajištění, analýzu rizik a také predikci obratu, což umožňuje snadnější implementaci do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Práce s citačními zdroji je na velmi dobré úrovni. Otázka: Na stránce 79 máte zpracovanou predikci vývoje tržeb. Který z daných scénářů (optimistický, realistický či pesimistický) předpokládáte, že je nejpravděpodobnější?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě provedených analýz a vlastního průzkumu spokojenosti zákazníků navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení její úrovně. Cíl považuji za splněný. V práci oceňuji dobře a systematicky zpracovanou analýzu současného stavu se zřetelně identifikovanými výstupy ve SWOT analýze. Drobnou připomínku mám k faktu, že SWOT analýza byla zařazena před vlastní kvantitativní výzkum a výstupy výzkumu nejsou ve SWOT analýze reflektovány. Zpracovaný primární výzkum je metodicky a systematicky správně, oceňuji zpracované statistické vyhodnocení. Návrhy vycházejí z analytických závěrů a z výzkumu a ukazují možné cesty pro zvýšení spokojenosti zákazníků. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116539